ikona Pikona R
343/2010 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití, ve znění zákona č. 281/2009 Sb., a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
343/2010 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití, ve znění zákona č. 281/2009 Sb., a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 343/2010 Sb.
Částka 126
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 27. 10. 2010
Rozeslán dne 7. 12. 2010
Platnost od 7. 12. 2010
Účinnost od 7. 12. 2010
Novelizuje předpis 594/2004 Sb., 634/2004 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití.
Změny v ustanoveních:

 • v názvu zákona se za slovo "vývozu" vkládají slova ", přepravy, zprostředkování a tranzitu" a slova "a technologií" se zrušují.
  Pozn.:
  Po této změně název zákona zní:
  "Zákon, jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití."
 • Poznámka pod čarou č. 1 - nové znění,
 • §1, §2 (změny),
 • Poznámky pod čarou č. 3, 4, 9, 11 až 18, 20, 21, 23, 25 až 27 a 29 až 34 včetně odkazů na tyto poznámky pod čarou se zrušují,
 • Poznámka pod čarou č. 5 až č. 7 - nové znění,
 • §3, §5 až §11 (změny),
 • vkládají se nové §13a "Tranzit" a §13b včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 45 a 46,
 • §14, §17 až §21 (změny),
 • §22 se zrušuje,
 • §24 "Zmocňovací ustanovení" včetně nadpisu - nové znění,

ČÁST DRUHÁ

 • Změna položce 105 písm. a) v příloze zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost změn 7.12.2010.