ikona Pikona R
443/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku ČR a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku ČR (zákon o zrušení Fondu národního majetku), a zákon č. 319/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 21/92 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
443/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku ČR a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku ČR (zákon o zrušení Fondu národního majetku), a zákon č. 319/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 21/92 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 443/2006 Sb.
Částka 144
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 21. 6. 2006
Rozeslán dne 18. 9. 2006
Platnost od 18. 9. 2006
Účinnost od 18. 9. 2006
Novelizuje předpis 40/1964 Sb., 21/1992 Sb., 319/2001 Sb., 178/2005 Sb.
Novelizován předpisem 37/2007 Sb., 89/2012 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku),
 2. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a
 3. č. 319/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

Změny:

 • Změna v §5 odst. 3 zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku.
 • Změna zákona č. 319/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v článku II, Přechodné ustanovení, se v prvním neočíslovaném odstavci za slova "u Moravia banky, a. s., Frýdek-Místek, nyní v konkursu," vkládají slova "u Kreditní banky Plzeň, a. s., nyní v konkursu, u Plzeňské banky, a. s., nyní v konkursu, u Union banky, a. s., nyní v konkursu".
  • v článku II, Přechodné ustanovení, se za druhý neočíslovaný odstavec vkládá nový neočíslovaný odstavec následujícího znění:
   "Vkladatelům bank ani jiným osobám v souvislosti s výplatou dodatečné náhrady dle tohoto přechodného ustanovení zákona nenáleží jiné nároky než ty, které vyplývají z tohoto přechodného ustanovení zákona. Nárok dle tohoto přechodného ustanovení zákona se vztahuje na vkladatele těch bank výslovně uvedených v tomto ustanovení zákona, na vkladatele jiných bank se toto ustanovení nevztahuje a tito mají v případě nastalé neschopnosti banky dostát závazkům vůči vkladatelům nárok na náhradu ve výši stanovené zákonem č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.".

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení", uvedená v Čl. III, body 1. až 5. novely.

 • Změna v §151p zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Naše poznámka:
Už to zase začíná!

Přesný text této části novely občanského zákoníku zní:

 1. V §151 písm. p) se na konci odstavce 4 doplňuje text, který včetně odkazu a poznámky pod čarou č. 3a zní:
  "Věcná břemena zřízená v souvislosti s provozem podniku3a) přecházejí při jeho převodu či přechodu na nabyvatele podniku. To platí i v případě převodu nebo přechodu takové části podniku, která může být provozována jako samostatný podnik.
  ____________________________________

3a) §5 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.".

 1. Dosavadní označení odkazů a poznámek pod čarou č. 3a a 3b, týkající se ustanovení §480 písm. e) občanského zákoníku, se nahrazují označeními č. 3b a 3c.

Podepsáni Vlček, v. r. a Topolánek, v. r.

Bohužel, pánové a dámy v Poslanecké sněmovně si opět popletli hodinky a holinky, neboť §151 ObčZ neobsahuje písm. p), protože jeho text zní:

§151

Jestliže za trvání manželství společné jmění zaniklo, může být obnoveno jen rozhodnutím soudu vydaným na návrh jednoho z manželů.

Zato §151p ObčZ, který upravuje zánik věcných břemen obsahuje odstavec 4, takže sem by se to páni poslanci a dámy poslankyně patrně "šiklo".

Účinnost změn 18.9.2006.