ikona Pikona R
Zrušený - 351/2012 Sb. - Nařízení vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv

1 2
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2
351/2012 Sb. - Nařízení vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv
ikona P
Číslo předpisu 351/2012 Sb.
Částka 131
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 3. 10. 2012
Rozeslán dne 22. 10. 2012
Platnost od 22. 10. 2012
Účinnost od 1. 11. 2012
Platnost do 31. 8. 2018
Ruší předpis 446/2011 Sb.
Provádí předpis 201/2012 Sb.
Zrušen předpisem 189/2018 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
Předmět úpravy
Nařízení vlády zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a stanoví kritéria udržitelnosti biopaliv, požadavky na systém kvality a systém hmotnostní bilance, náležitosti prohlášení a dílčího prohlášení o shodě s kritérii udržitelnosti a náležitosti samostatného prohlášení pěstitele biomasy včetně náležitostí dokumentace pěstitele biomasy podle §21 odst. 9 zákona, náležitosti certifikátů podle §21 odst. 1 až 3 zákona, základní hodnotu produkce emisí skleníkových plynů pro fosilní pohonné hmoty a obsahové náležitosti zprávy o emisích.
§8 - Přechodná ustanovení

  1. Biomasa vypěstovaná na území Evropské unie do 31. prosince 2011 včetně se považuje za biomasu splňující kritéria udržitelnosti.
  2. Biopaliva a kapalné nebo plynné produkty určené k výrobě biopaliv vyrobené na území Evropské unie do 31. prosince 2011 včetně se považují za biopaliva a meziprodukty splňující kritéria udržitelnosti.
  3. Na biopaliva vyrobená ve stacionárním zdroji uvedeném do provozu přede dnem 24. ledna 2008 se úspora podle §2 odst. 3 písm. a) vztahuje ode dne 1. dubna 2013.

§9 - Zrušovací ustanovení
Nařízení vlády č. 446/2011 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv, se zrušuje.

Účinnost 1.11.2012.