446/2011 Sb. - Nařízení vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv
ikona P
Číslo předpisu 446/2011 Sb.
Částka 153
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 7. 12. 2011
Rozeslán dne 28. 12. 2011
Platnost od 28. 12. 2011
Účinnost od 12. 1. 2012
Platnost do 31. 10. 2012
Provádí předpis 86/2002 Sb.
Zrušen předpisem 351/2012 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)
Předmět úpravy
Nařízení vlády zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a stanoví kritéria udržitelnosti biopaliv, požadavky na systém kvality a hmotnostní bilance, náležitosti prohlášení a dílčího prohlášení o shodě s kritérii udržitelnosti a náležitosti samostatného prohlášení pěstitele biomasy včetně náležitostí dokumentace pěstitele biomasy podle §3c odst. 8 zákona, náležitosti certifikátů podle §3c odst. 1 až 3 zákona a základní hodnotu produkce emisí skleníkových plynů pro fosilní pohonné hmoty.

§7 - Přechodné ustanovení
Na biopalivo vyrobené ve stacionárním zdroji uvedeném do provozu přede dnem 24. ledna 2008 se úspora podle §2 odst. 3 písm. a) vztahuje ode dne 1. dubna 2013.

Účinnost 12.1.2012.