ikona Pikona R
215/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
215/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 215/2006 Sb.
Částka 72
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 25. 4. 2006
Rozeslán dne 22. 5. 2006
Platnost od 22. 5. 2006
Účinnost od 1. 7. 2006
Poznámka k účinnosti Ustanovení části druhé nabývá účinnosti dne 22.5.2006.
Novelizuje předpis 321/2004 Sb., 634/2004 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, a
 2. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Změny:

 • Změna zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1, §3, §5, §6, §11, §12, §15, §16 (změny),
  • vkládá se nový §16a,
  • §17 až §23, §25 až §28, §30, §35 (změny),
  • §39 "Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob" včetně nadpisu - nové znění,
  • §40 "Společná ustanovení" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 89 až 91 - nové znění,
  • §41 "Vztah ke správnímu řádu" včetně nadpisu - nové znění,
  • §42, §43 (změny),
  • Příloha k zákonu č. 321/2004 Sb. - nové znění.

Čl. II - Přechodné ustanovení
Řízení zahájená a pravomocně neskončená ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

 • ČÁST DRUHÁ - změna s účinností dnem vyhlášení (22.5.2006)
  • Změna v Příloze Sazebník v položce 77 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost změn dnem 1.7.2006, s výjimkou části druhé, která nabývá účinnosti dnem vyhlášení (22.5.2006).
Výjimka z účinnosti je popsána v textu.