ikona Pikona R
220/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
220/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 220/2011 Sb.
Částka 78
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 21. 6. 2011
Rozeslán dne 22. 7. 2011
Platnost od 22. 7. 2011
Účinnost od 30. 9. 2011
Poznámka k účinnosti Ustanovení a) čl. I bodu 3, pokud jde o §15 odst. 4, a bodů 5 až 7, 31 a 34 až 36, čl. IV a čl. V nabývají účinnosti dne 22.7.2011. Ustanovení b) čl. I bodů 1, 2, 13, 15 až 17, 19 až 23 a 26, čl. II bodů 2 až 4 a čl. III bodu 6 nabývají účinnosti dne 1.1.2012.
Novelizuje předpis 582/1991 Sb., 198/1993 Sb., 155/1995 Sb., 357/2005 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a změna některých dalších zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • bod 1. - změny s účinností od 1.1.2012
   • v §4 odst. 2 větě druhé se slova "pevnou částkou" nahrazují slovy "procentní sazbou z průměrné mzdy".
  • bod 2. - změny s účinností od 1.1.2012
   • v §8 se na konci odstavce 3 doplňuje věta "Je-li však jednatel společnosti s ručením omezeným současně společníkem téže společnosti s ručením omezeným, je účasten pojištění z těchto činností jen jednou.".
  • bod 3. - změny s účinností od 22.7.2011, pokud jde o §15 odst. 4
   • §15 - nové znění,
  • §16 (změny),
  • body 5. až 7. - změny s účinností od 22.7.2011
   • bod 5. - v §17 odst. 2 a odst. 4 (změny),
   • bod 6. - v §17 odst. 2 (další změny),
   • bod 7. - v §17 odst. 4 se na konci věty první doplňují slova "; průměrná měsíční mzda se zjišťuje tak, aby byl zachován srovnatelný způsob zjišťování průměrné měsíční mzdy v předchozím období".
  • §18, §31, §32 (změny),
  • bod 13. - změny s účinností od 1.1.2012
   • §33 odstavec 1 - nové znění,
  • §34 (změny),
  • body 15. až 17. - změny s účinností od 1.1.2012
   • bod 15. - v §36 odst. 1 písm. a) se číslo "720" nahrazuje číslem "360".
   • bod 16. - v §36 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:
    "b) 1,2 % výpočtového základu za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne,".
    Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c).
   • bod 17. - v §41 odstavec 1 zní:
    "(1) Výše základní výměry invalidního důchodu činí 9 % průměrné mzdy měsíčně.".
  • §42 (změny),
  • body 19. až 23. - změny s účinností od 1.1.2012
   • bod 19. - v §50 odst. 4 se slovo "pěti" nahrazuje slovem "dvou".
   • bod 20. - v §50 odst. 5 se věta druhá zrušuje.
   • bod 21. - v §51 odstavec 1 zní:
    "(1) Výše základní výměry vdovského a vdoveckého důchodu činí 9 % průměrné mzdy měsíčně.".
   • bod 22. - v §53 odstavec 1 zní:
    "(1) Výše základní výměry sirotčího důchodu činí 9 % průměrné mzdy měsíčně.".
   • bod 23. - v §54 odst. 3 se slova "Procentní výměra a základní výměra" nahrazují slovy "Základní výměra důchodu se zaokrouhluje na celé desetikoruny nahoru a procentní výměra".
  • §56 (změny),
  • bod 26. - změny s účinností od 1.1.2012
   • §57 se zrušuje,
  • §58, §59, §61a (změny),
  • bod 31. - změny s účinností od 22.7.2011
   • §67 - nové znění,
  • §71, §107 (změny),
  • body 34. až 36. - změny s účinností od 22.7.2011
   • bod 34. - v §107 se odstavce 2 a 3 zrušují.
    Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 2.
   • bod 35. - v §108 se vkládá nový odstavec 1,
   • bod 36. - v §108 odst. 2 se vkládají nová písmena a) a b),
    Dosavadní písmena a) až d) se označují jako písmena c) až f).
  • Příloha k zákonu - nové znění.

Čl. II - Přechodná ustanovení
body 2 až 4 - s účinností od 1.1.2012, bod 1 - účinnost od 30.9.2011

 1. Výše důchodů, na které vznikl nárok před 30. zářím 2011 a které se přiznávají ode dne, který spadá do období po 29. září 2011, se stanoví podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 2. Vznikl-li nárok na vdovský nebo vdovecký důchod před 1. lednem 2012, vznikne nárok na tento důchod po 31. prosinci 2011 znovu, splní-li se podmínky nároku na tento důchod ve lhůtě stanovené zákonem č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 3. Vznikl-li nárok na částečný invalidní důchod před 1. lednem 2010 a při kontrolní lékařské prohlídce konané po roce 2011 je zjištěna invalidita druhého stupně, náleží invalidní důchod v dosavadní výši, a je-li zjištěna invalidita třetího stupně, použije se při stanovení nové výše procentní výměry invalidního důchodu nejvýše koeficientu 2. Vznikl-li nárok na částečný invalidní důchod před 1. lednem 2010 a v období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2011 došlo ke změně stupně invalidity z prvního stupně na druhý nebo třetí stupeň invalidity, popřípadě na druhý stupeň invalidity a poté z druhého stupně na třetí stupeň invalidity nebo na třetí stupeň invalidity a poté z třetího stupně na druhý stupeň invalidity, a po 31. prosinci 2011 dojde ke změně stupně invalidity
  1. ze druhého stupně na první stupeň, použije se při stanovení nové výše procentní výměry invalidního důchodu koeficientu 0,6667,
  2. ze třetího stupně na druhý stupeň, použije se při stanovení nové výše procentní výměry invalidního důchodu koeficientu 0,3333,
  3. ze třetího stupně na první stupeň, použije se při stanovení nové výše procentní výměry invalidního důchodu koeficientu 0,2222,
  4. ze druhého stupně na třetí stupeň, použije se při stanovení nové výše procentní výměry invalidního důchodu koeficientu 1,3333.
 4. Dojde-li při první kontrolní lékařské prohlídce konané po roce 2011 ke snížení stupně invalidity a má-li se snížit výše invalidního důchodu až od třinácté splátky tohoto důchodu, avšak výplata tohoto důchodu byla zastavena pro nedostavení se pojištěnce ke kontrolní lékařské prohlídce nebo nepodrobení se vyšetření zdravotního stavu anebo nepředložení nálezů ošetřujících lékařů nebo nesdělení údajů o dosaženém vzdělání, zkušenostech a znalostech a o předchozích výdělečných činnostech, počítá se tato třináctá splátka důchodu ode dne, ve kterém kontrolní lékařská prohlídka měla být uskutečněna, nebo ode dne, kterým uplynula lhůta, v níž se měl pojištěnec podrobit vyšetření zdravotního stavu, pokud se pojištěnec tomuto vyšetření nepodrobil.
 • Změna zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §83b, §88 a §88a (změny),
  • §108 se zrušuje,
  • bod 6. - změny s účinností od 1.1.2012
   • v §120 se odstavec 1 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 2.
 • Čl. IV - změny s účinností od 22.7.2011
  • Změna v §2 odst. 8 zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů.
 • Čl. V - změny s účinností od 22.7.2011
  • Změna v §8 zákona č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu.

Účinnost změn dnem 30.9.2011, s výjimkou ustanovení

 1. čl. I bodu 3, pokud jde o §15 odst. 4, a bodů 5 až 7, 31 a 34 až 36, čl. IV a čl. V, která nabývají účinnosti dnem vyhlášení (22.7.2011),
 2. čl. I bodů 1, 2, 13, 15 až 17, 19 až 23 a 26, čl. II bodů 2 až 4 a čl. III bodu 6, která nabývají účinnosti dnem 1.1.2012.

Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.