ikona Pikona R
95/2005 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
95/2005 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 95/2005 Sb.
Částka 28
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 21. 1. 2005
Rozeslán dne 28. 2. 2005
Platnost od 28. 2. 2005
Účinnost od 1. 4. 2005
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. III bodu 2 nabývá účinnosti dne 1.7.2005.
Novelizuje předpis 2/1969 Sb., 200/1990 Sb., 265/1991 Sb., 455/1991 Sb., 29/2000 Sb., 151/2000 Sb.
Ruší předpis 226/2000 Sb., 286/2004 Sb.
Novelizován předpisem 250/2016 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a novela některých dalších zákonů.

 • Změna zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 (harmonizace zákona s právem Evropských společenství),
  • §2 (změny),
  • §3 - nové znění,
  • §4 až §7 včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 2 a 3a - nové znění,
  • §8, §9 (změny),
  • §10 a §11 včetně nadpisů - nové znění,
  • §12, §13, §15 (změny),
  • §16 včetně poznámky pod čarou č. 9a - nové znění,
  • §17 se zrušuje,
  • §18, §19 - nové znění,
  • §20 (změny),
  • §21 až §25 včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 12 - nové znění,
  • §26 - nové znění,
  • §27 (změny),
  • §28 - nové znění,
  • §29 včetně nadpisu - nové znění,
  • vkládá se nový §29a včetně nadpisu,
  • §30 až §32 včetně nadpisů - nové znění,
  • Nadpis hlavy V zní:
   "PRÁVA A POVINNOSTI DRŽITELE POŠTOVNÍ LICENCE A DRŽITELE ZVLÁŠTNÍ POŠTOVNÍ LICENCE",
  • §33 a §34 včetně nadpisů - nové znění,
  • vkládá se nový §34a včetně nadpisu,
  • §35 (změny),
  • Nadpis hlavy VII zní:
   "STÁTNÍ SPRÁVA A REGULACE",
  • §36 a §37 včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 14a - nové znění,
  • vkládají se nové §37a až §37c včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 14b a 14c,
  • §38, §39 (změny),
  • §40 - nové znění,
  • §41 se zrušuje.

Důležitá jsou i Přechodná ustanovení, uvedená v čl. II novely.
Čl. III - Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:

 1. Vyhláška č. 226/2000 Sb., kterou se stanoví způsob prokazování finanční způsobilosti k zahájení a provozování základních služeb držitelem poštovní licence.
 2. Vyhláška č. 286/2004 Sb., kterou se stanoví poštovní podmínky základních služeb a základní požadavky kvality při jejich zajišťování držitelem poštovní licence (vyhláška o základních službách držitele poštovní licence) - s účinností od 1.7.2005.

Čl. IV - Zmocnění k vyhlášení úplného znění
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), jak vyplývá ze zákonů jej měnících.

 • Změna v §2 a §18 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §3 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §2b zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v zákoně č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde se v příloze č. 2 VÁZANÉ ŽIVNOSTI ve skupině 214 obor "Provozování poštovních služeb" zrušuje.

Čl. IX - Přechodná ustanovení
Dosavadní živnostenská oprávnění s předmětem živnosti "Provozování poštovních služeb", která trvala ke dni účinnosti tohoto zákona, zůstávají v platnosti a považují se za oprávnění k provozování volné živnosti "Provozování poštovních a zahraničních poštovních služeb". Živnostenský úřad provede změnu názvu živnosti na průkazu živnostenského oprávnění na žádost podnikatele nebo při první změně oznámené podle §49 živnostenského zákona. Ohlášení živnosti ohlašovací vázané "Provozování poštovních služeb" doručená živnostenskému úřadu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, u nichž nebylo dosud řízení ukončeno, se projednají podle nové právní úpravy.

 • Změna v zákoně č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, kde se §36 zrušuje.

Účinnost změn prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení (1.4.2005), s výjimkou čl. III bodu 2, který nabývá účinnosti prvním dnem pátého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení (1.7.2005).
Výjimka z účinnosti je popsána v textu.