ikona Pikona R
38/2008 Sb. - Zákon o zahraničním obchodu se zbožím, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo pro jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání

1 2
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2
38/2008 Sb. - Zákon o zahraničním obchodu se zbožím, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo pro jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání
ikona P
Číslo předpisu 38/2008 Sb.
Částka 11
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 17. 1. 2008
Rozeslán dne 12. 2. 2008
Platnost od 12. 2. 2008
Účinnost od 1. 4. 2008
Novelizuje předpis 634/2004 Sb.
Novelizován předpisem 281/2009 Sb., 183/2017 Sb., 90/2018 Sb., 383/2022 Sb.
Prováděn předpisem 33/2023 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament ČR přijal nový zákon o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, a o poskytování technické pomoci s tímto zbožím související, a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství

  1. práva a povinnosti osob při vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, a které je vymezeno nařízením Rady, a při poskytování technické pomoci vymezené v nařízení Rady,
  2. výkon státní správy související s povolováním a kontrolou vývozu a dovozu zboží a poskytováním technické pomoci.

Společná ustanovení
§13

K zabezpečení provádění tohoto zákona může ministerstvo požadovat od státních orgánů stanovisko k jednotlivým žádostem a informace o žadatelích o povolení, včetně informací o jejich podnikání, jestliže se vztahují k vývozu nebo dovozu zboží, nebo k poskytování technické pomoci. Tyto státní orgány jsou povinny vydat stanovisko, pokud tomu nebrání zvláštní právní předpisy ve lhůtě 20 dnů od obdržení žádosti nebo po dohodě s ministerstvem ve lhůtě přiměřeně prodloužené.
§14
Povolení jsou nepřevoditelná a nepřecházejí na právní nástupce.

Účinnost 1.4.2008.

  • Změna v příloze zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, kde se vkládá nová položka 105a včetně poznámky pod čarou č. 64a.

Účinnost změn 1.4.2008.