24/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 24/2015 Sb.
Částka 13
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 20. 1. 2015
Rozeslán dne 5. 2. 2015
Platnost od 5. 2. 2015
Účinnost od 20. 2. 2015
Poznámka k účinnosti Ustanovení §10d nabývá účinnosti dne 1.7.2015.
Novelizuje předpis 128/2000 Sb., 129/2000 Sb., 131/2000 Sb., 250/2000 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
 2. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
 3. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a
 4. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

Změny:

 • Změna zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • vkládají se nové §10a "Dotace a návratná finanční výpomoc" až §10d včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 22 až 24, z nich §10d nabývá účinnosti dnem 1.7.2015,
  • Poznámky pod čarou č. 22 až 24 - nové znění,
  • §16, §17, §18, §19 (změny),
  • §22 (rozsáhlé změny),
  • Poznámka pod čarou č. 25 - nové znění,
  • §22a, §28 až §32 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 17 se zrušuje,
  • §34 (změny),
  • vkládá se nový §37b "Předchozí souhlas" včetně nadpisu,
  • §39b včetně nadpisu se zrušuje.

Čl. II - Přechodná ustanovení >>

 • Změna v §85 a §133 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §36, §59 a §78 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §18, §59, §68, §78 a §89 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost změn dnem 1. ledna 2015, s výjimkou §10d, který nabývá účinnosti dnem 1. července 2015.
V této novele je chybně stanovena účinnost dnem 1.1.2015, který předchází dni oficiální publikace (5.2.2015). V souladu s ustanovením §3 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv proto uvádíme účinnost až dnem 20.2.2015.