228/2010 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 333/2009 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou sociálních bytů formou dotace právnickým a fyzickým osobám
ikona P
Číslo předpisu 228/2010 Sb.
Částka 78
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 12. 7. 2010
Rozeslán dne 23. 7. 2010
Platnost od 23. 7. 2010
Účinnost od 1. 8. 2010
Platnost do 31. 3. 2016
Novelizuje předpis 333/2009 Sb.
Zrušen předpisem 78/2016 Sb.
Anotace

Změna nařízení vlády č. 333/2009 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou sociálních bytů formou dotace právnickým a fyzickým osobám.
Změny v ustanoveních:

  • §1, §2 (změny),
  • §5 "Podmínky uzavírání nájemních smluv k sociálním bytům" - nové znění,
  • Poznámky pod čarou č. 6 až 8 se zrušují,
  • §6, §8 až §10 (změny),
  • Poznámky pod čarou č. 13 a 14 - nové znění,
  • Příloha se zrušuje.

Čl. II - Přechodné ustanovení
Řízení o žádosti o poskytnutí dotace, zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení a do tohoto dne neskončené, se dokončí a práva a povinnosti s ním související se posuzují podle nařízení vlády č. 333/2009 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení. Pokud však žadatel o dotaci, který podal žádost přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, o níž dosud nebylo rozhodnuto, splní podmínky stanovené nařízením vlády č. 333/2009 Sb., ve znění tohoto nařízení, do 2 měsíců ode dne nabytí jeho účinnosti, dokončí se řízení o žádosti a práva a povinnosti s ním související se posuzují podle nařízení vlády č. 333/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Účinnost změn 1.8.2010.