499/2006 Sb. - Vyhláška o dokumentaci staveb
ikona P
Číslo předpisu 499/2006 Sb.
Částka 163
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 10. 11. 2006
Rozeslán dne 28. 11. 2006
Platnost od 28. 11. 2006
Účinnost od 1. 1. 2007
Platnost do 31. 12. 2023
Provádí předpis 183/2006 Sb.
Novelizován předpisem 62/2013 Sb., 405/2017 Sb.
Zrušen předpisem 283/2021 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
Úvodní ustanovení

  1. Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj stanoví rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlašované stavby uvedené v §104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona, projektové dokumentace pro stavební řízení, dokumentace pro provádění stavby a dokumentace skutečného provedení stavby. Dále stanoví náležitosti dokumentace bouracích prací, obsahové náležitosti stavebního deníku, jednoduchého záznamu o stavbě a způsob jejich vedení.
  2. Tato vyhláška se nevztahuje na rozsah a obsah projektové dokumentace pro stavby letecké, stavby drah a na dráze včetně zařízení na dráze, stavby dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací podle §194 písm. c) stavebního zákona.

Přechodné a závěrečné ustanovení - §7
Tato vyhláška se nevztahuje na dokumentace podle §2, §3, popřípadě §5, posuzované po 1. lednu 2007, pokud byly zpracovány převážně před dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Účinnost 1.1.2007.