41/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků a postupů dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy a obchodníky s cennými papíry
ikona P
Číslo předpisu 41/2011 Sb.
Částka 15
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 26. 1. 2011
Rozeslán dne 28. 2. 2011
Platnost od 28. 2. 2011
Účinnost od 28. 2. 2011
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bodu 11, bodu 23, pokud jde o § 26 odst. 1 písm. a) bod 12, bodu 39, pokud jde o § 38j odst. 1 písm. h), čl. III bodu 5, bodu 24, pokud jde o § 28 odst. 1 písm. a) body 10 a 13, a bodu 28, pokud jde o § 28i odst. 1 písm. f), a čl. V bodu 7 a bodu 13, pokud jde o § 136 odst. 2 písm. f) a i) nabývají účinnosti dne 31.12.2011.
Novelizuje předpis 21/1992 Sb., 6/1993 Sb., 87/1995 Sb., 82/1998 Sb., 256/2004 Sb.
Anotace

Změna některých zákonů v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků a postupů dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy a obchodníky s cennými papíry.
Změny:

 • Změna zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v §1 odst. 1 se slova "Evropských společenství1)" nahrazují slovy "Evropské unie1)",
  • Poznámka pod čarou č. 1 - nové znění,
  • §1 (další změny),
  • Poznámka pod čarou č. 1a se zrušuje,
  • vkládá se nový §4a,
  • v §5a odst. 1 a 2, §5c odst. 3, §5d odst. 1, §5e odst. 1 písm. c), §8b odst. 3 a 6, §11a odst. 1, 2, 5 až 7 a odst. 9 písm. c), §12a odst. 1, §13, 14, §16a odst. 2 a 3, §25a odst. 7, §38j odst. 1 písm. b), §41e odst. 2 a 3 a v §41l odst. 1 se slova "Evropských společenství" nahrazují slovy "Evropské unie",
  • v §5a odst. 6 se slova "Komisí Evropských společenství" nahrazují slovy "Evropskou komisí",
  • v §5a odst. 6 a v §5k odst. 4 se slova "Komise Evropských společenství" nahrazují slovy "Evropská komise",
  • v §5k odst. 4, §5l odst. 2 a v §38d odst. 1 a 2 se slova "Komisi Evropských společenství" nahrazují slovy "Evropskou komisi",
  • vkládají se nové §5n a §5o,
  • §8b (změny),
  • bod 11. - změny s účinností od 31.12.2011
   • v §11a se na konci odstavce 10 doplňují věty "Banka a pobočka zahraniční banky, která nepožívá výhody jednotné licence podle práva Evropské unie, zavede rovněž vnitřní postupy a zásady pro posouzení, zda jí uveřejňované informace poskytují úplný a pravdivý obraz o všech podstupovaných rizicích a jejich míře. Neposkytují-li uveřejňované informace takovýto obraz, je banka nebo pobočka zahraniční banky povinna uveřejnit veškeré další informace potřebné k dosažení tohoto cíle, s výjimkou informací uvedených v odstavci 6.",
  • §12a, §12b, §17a, §25, §25a (změny),
  • §25b - nové znění,
  • §26 (změny),
  • bod 23. - změny s účinností od 31.12.2011, pokud jde o §26 odst. 1 písm. a) bod 12
   • v §26 odst. 1 písm. a) se za bod 11 doplňují body 12 až 14 včetně poznámky pod čarou č. 7c,
  • §26 (další změny),
  • §26c, §26e, §26i (změny),
  • §26j - nové znění,
  • vkládají se nové §26k a §26l,
  • §29, §38a, §38d, §38j (změny),
  • bod 39. - změny s účinností od 31.12.2011, pokud jde o §38j odst. 1 písm. h)
   • v §38j se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena g) a h),
  • §38j (další změny).

Čl. II - Přechodná ustanovení

 1. Jestliže lhůta stanovená v §26k odst. 3 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, počne běžet do 31. prosince 2012, činí 6 měsíců.
 2. Banka zajistí, aby odměny vyplácené osobám uvedeným v článku I bodě 10 ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona byly v souladu s ustanoveními tohoto zákona upravujícími systém odměňování.
 • Změna zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v §1 odst. 1 se slova "Evropských společenství1)" nahrazují slovy "Evropské unie1)",
  • Poznámka pod čarou č. 1 - nové znění,
  • §4, §4c, §7a (změny),
  • bod 5. - změny s účinností od 31.12.2011
   • v §7b se na konci odstavce 10 doplňují věty "Družstevní záložna zavede rovněž vnitřní postupy a zásady pro posouzení, zda jí uveřejňované informace poskytují úplný a pravdivý obraz o všech podstupovaných rizicích a jejich míře. Neposkytují-li uveřejňované informace takovýto obraz, je družstevní záložna povinna uveřejnit veškeré další informace potřebné k dosažení tohoto cíle, s výjimkou informací uvedených v odstavci 6.".
  • §8, §13, §22 (změny),
  • vkládá se nový §22b,
  • v §25a odst. 3 a v §25e odst. 5 se slova "Komisi Evropských společenství" nahrazují slovy "Evropské komisi",
  • §25a, §25d, §25g (změny),
  • §25h - nové znění,
  • §25j - nové znění,
  • vkládají se nové §25k a §25l,
  • bod 24. - změny s účinností od 31.12.2011, pokud jde o §28 odst. 1 písm. a) body 10 a 13,
   • v §28 odst. 1 písm. a) se za bod 9 doplňují body 10 až 13 včetně poznámky pod čarou č. 29,
  • §28 (další změny),
  • §28g, §28i (změny),
  • bod 28. - změny s účinností od 31.12.2011, pokud jde o §28i odst. 1 písm. f),
   • v §28i se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) až g),
  • §28i (další změny).

Čl. IV - Přechodná ustanovení

 1. Jestliže lhůta stanovená v §25k odst. 3 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, počne běžet do 31. prosince 2012, činí 6 měsíců.
 2. Po dobu pěti let ode dne zápisu změny právní formy družstevní záložny na akciovou společnost do obchodního rejstříku nelze použít postup podle §183i až 183n obchodního zákoníku.
 3. Družstevní záložna zajistí, aby odměny vyplácené osobám uvedeným v článku III bodě 4 ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona byly v souladu s ustanoveními tohoto zákona upravujícími systém odměňování.
 • Změna zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v §1 odst. 1 se slova "Evropských společenství1)" nahrazují slovy "Evropské unie1)",
  • Poznámka pod čarou č. 1 - nové znění,
  • v §1 odst. 2, §2 odst. 3 písm. a) až c), §3 odst. 5, §8a odst. 7, §13 odst. 3, §15o odst. 1 písm. e), §15t odst. 1, 3 a 4, §16c, §17a odst. 1, §17b odst. 2, 4, 6, 7 a 9, §17c odst. 4, §17d odst. 3, §34 odst. 3 písm. e) bodě 5, §36f odst. 1, §36l, §56 odst. 2 až 4, §57 odst. 2 písm. g) bodech 2 a 3, §67 odst. 1 a 3, §68 odst. 1 a 3, §115 odst. 1 písm. i), §119 odst. 3 a 4, §120 odst. 7, §124 odst. 6 písm. b), §125 odst. 7, §126 odst. 2 písm. e) a odstavci 6, §127d odst. 2, §135 odst. 1, §135a odst. 9, §136 odst. 1, §138 odst. 1 písm. a), §144 odst. 1 písm. a), §145 odst. 2 písm. d), §146 odst. 1 a 2, §148 odst. 1, §198a odst. 1 písm. b) a v §199 odst. 3 se slova "Evropských společenství" nahrazují slovy "Evropské unie",
  • §8a, §9b, §12a (změny),
  • v §15k odst. 2 písm. a) a v nadpisu §26 se slova "Komisí Evropských společenství" nahrazují slovy "Evropskou komisí",
  • bod 7. - změny s účinností od 31.12.2011
   • v §16a odst. 8 se za větu první vkládají věty "Obchodník s cennými papíry zavede rovněž vnitřní postupy a zásady pro posouzení, zda jím uveřejňované informace poskytují úplný a pravdivý obraz o všech podstupovaných rizicích a jejich míře. Neposkytují-li uveřejňované informace takovýto obraz, je obchodník s cennými papíry povinen uveřejnit veškeré další informace potřebné k dosažení tohoto cíle, s výjimkou informací uvedených v odstavci 6.",
  • vkládají se nové §24a a §24b,
  • v §26 odst. 1, 3 a 4, §38 odst. 4, §89 odst. 1, §146 odst. 7, §148 odst. 3 a v §153 odst. 3 a 5 se slova "Komisi Evropských společenství" nahrazují slovy "Evropskou komisi",
  • §26 (další změny),
  • v §82 odst. 2 písm. c), §126 odst. 3 a v §204 se slova "Komisi Evropských společenství" nahrazují slovy "Evropské komisi",
  • §136 (změny),
  • bod 13. - změny s účinností od 31.12.2011, pokud jde o §136 odst. 2 písm. f) a i),
   • v §136 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) až i) včetně poznámky pod čarou č. 28,
  • §139, §152a (rozsáhlé změny),
  • vkládají se nové §152b a §152c,
  • §194, §198a (změny).

Čl. VI - Přechodná ustanovení

 1. Jestliže lhůta stanovená v §152b odst. 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, počne běžet do 31. prosince 2012, činí 6 měsíců.
 2. Obchodník s cennými papíry zajistí, aby odměny vyplácené osobám uvedeným v článku V bodě 5 ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona byly v souladu s ustanoveními tohoto zákona upravujícími systém odměňování.
 • Změna zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2, §6, §38 (změny),
  • v §41 odst. 2 písm. c), §44 odst. 2 písm. c), §44a odst. 2 a 3, §46c odst. 1 a v §46d odst. 1 se slova "Evropských společenství" nahrazují slovy "Evropské unie".
 • Změny v §6 zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost změn dnem vyhlášení (28.2.2011), s výjimkou ustanovení čl. I bodu 11, bodu 23, pokud jde o §26 odst. 1 písm. a) bod 12, bodu 39, pokud jde o §38j odst. 1 písm. h), čl. III bodu 5, bodu 24, pokud jde o §28 odst. 1 písm. a) body 10 a 13, a bodu 28, pokud jde o §28i odst. 1 písm. f), a čl. V bodu 7 a bodu 13, pokud jde o §136 odst. 2 písm. f) a i), která nabývají účinnosti dnem 31.12.2011.
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.