44/2013 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 44/2013 Sb.
Částka 19
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 31. 1. 2013
Rozeslán dne 25. 2. 2013
Platnost od 25. 2. 2013
Účinnost od 1. 4. 2013
Novelizuje předpis 586/1992 Sb., 48/1997 Sb., 285/2002 Sb., 110/2006 Sb.
Ruší předpis 436/2002 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů, a změna dalších souvisejících zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 "Předmět úpravy" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 21 a 1 - nové znění ("euronovela" předmětu úpravy),
  • §2 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 3 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou,
  • §5 až §7, §10 (změny),
  • vkládá se nový §10a "Přípustnost odběru od zemřelého dárce, který je cizincem" včetně nadpisu,
  • §11 až §13, §15, §18 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 12 - nové znění,
  • §18 (změny),
  • §19 "Součinnost při poskytování údajů ze základních registrů a dalších informačních systémů veřejné správy" včetně nadpisu - nové znění,
  • §20 (změny),
  • §21 "Poskytovatel zdravotních služeb provádějící odběry tkání a transplantace tkání" a §22 "Transplantační centrum" včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 15 a 22 - nové znění,
  • Poznámky pod čarou č. 14 a 16 se včetně odkazů na poznámky pod čarou zrušují,
  • vkládá se nový §22a "Protokol o nakládání s tkáněmi a orgány",
  • §23 až §26 (změny),
  • §26a a §26b - nové znění,
  • §26c (změny),
  • §26d - nové znění,
  • §26e (změny),
  • §26f se zrušuje,
  • §26g (změny),
  • §27 "Ministerstvo" včetně nadpisu - nové znění,
  • §28 (změny),
  • vkládají se nové §28a "Příspěvek na náklady pohřbu" až §28d včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 23,
  • §29 (změny),
  • Příloha č. 1 se nahrazuje novou přílohou,
  • Příloha č. 2 se zrušuje.

Čl. II - Přechodná ustanovení

 1. Údaje vedené v Registru provedených transplantací krvetvorných buněk přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona předá Česká hematologická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně ve spolupráci s Koordinačním střediskem transplantací do Národního registru provedených transplantací orgánů, a to do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 2. Poskytovatelé zdravotních služeb začnou předávat údaje o dárcích tkání, osobách čekajících na transplantaci tkání a osobách, kterým byla provedena transplantace tkáně, včetně nezbytných údajů o jejich zdravotním stavu do Národních zdravotních registrů vedených podle zákona č. 285/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a to nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 3. Náhrada výdajů a ušlého výdělku podle §28b zákona č. 285/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, náleží i žijícímu dárci, pokud v době nabytí účinnosti tohoto zákona již byl žijící dárce v pracovní neschopnosti. V takovém případě mu náleží náhrada ode dne vzniku pracovní neschopnosti v plné výši.
 4. Středisko pro vyhledávání dárců krvetvorných buněk zpracuje výroční zprávu podle §24 odst. 4 zákona č. 285/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, poprvé k 1. březnu 2013.
 5. Transplantační centra jsou povinna zpracovat interní systém zajištění jakosti a bezpečnosti pro všechny fáze procesu od darování po transplantaci podle §22 odst. 2 písm. a) zákona č. 285/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a to do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 • Změna v §4 a §15 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. IV - Přechodné ustanovení
Ustanovení §15 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se poprvé použije pro zdaňovací období kalendářního roku 2013.

 • Změna v §35a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. VI - Přechodné ustanovení
Pokud byl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona započat některý z postupů nebo činností uvedených v §35a zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, uhradí jej, jakož i všechny další v tomto ustanovení uvedené činnosti a postupy vztahující se k takto započaté transplantaci, i když byly zahájeny nebo dokončeny po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, zdravotní pojišťovna uvedená v §35a zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

 • Změna v §7 odst. 2 písm. h) zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů.

ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ - Čl. VIII
Nařízení vlády č. 436/2002 Sb., kterým se provádí zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), se zrušuje.

Účinnost změn 1.4.2013.