258/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 258/2011 Sb.
Částka 90
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 4. 8. 2011
Rozeslán dne 30. 8. 2011
Platnost od 30. 8. 2011
Účinnost od 12. 9. 2011
Platnost do 29. 9. 2016
Novelizuje předpis 137/2006 Sb.
Zrušen předpisem 134/2016 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Změny v ustanoveních:

 • v §1 úvodní části ustanovení se slova "Evropských společenství1)" nahrazují slovy "Evropské unie1)",
 • Poznámka pod čarou č. 1 - nové znění,
 • §2, §4 (změny),
 • vkládá se nový §10a "Veřejná zakázka v oblasti obrany nebo bezpečnosti" včetně nadpisu,
 • §12, §17, §18 (změny),
 • Poznámky pod čarou č. 17, 18 a 23 se zrušují,
 • §21 až §23 (změny),
 • v §43 odst. 3, §67 odst. 2 písm. a) a b), §67 odst. 7, §84 odst. 1 písm. c), §84 odst. 2 písm. c), §101 odst. 4 a v §118 odst. 2 písm. c) se slova "§82 odst. 3" nahrazují slovy "§82 odst. 4",
 • §44 (změny),
 • vkládají se nové §46b "Bezpečnost utajovaných informací" a §46c "Zabezpečení dodávek" včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 79,
 • §52 až §54, §56, §62, §67, §81, §82, §85, §89, §93, §96, §99 (změny),
 • Nadpis části čtvrté (nad §102) zní: "Zvláštní postupy",
 • za nadpis části čtvrté se vkládá označení nové hlavy I, které včetně nadpisu zní:
  "HLAVA I
  SOUTĚŽ O NÁVRH",
 • §102 (změny),
 • v části čtvrté se za §109 vkládá nová hlava II "VÝBĚR SUBDODAVATELE V PŘÍPADĚ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V OBLASTI OBRANY NEBO BEZPEČNOSTI" (§109a, §109b) včetně nadpisu,
 • §114, §115, §118, §125, §127, §129, §138, §143, §146, §147 (změny),
 • vkládá se nový §157a "Citlivá činnost" včetně nadpisu,
 • §159 (změny),
 • Přílohy č. 1 a č. 2 - nové znění.

Čl. II - Přechodná ustanovení

 1. Zadávání veřejných zakázek, soutěže o návrh a řízení o přezkoumání úkonů zadavatele Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.
 2. V řízeních o přezkoumání úkonů zadavatele, která byla zahájena po dni nabytí účinnosti tohoto zákona a která na zadávání veřejných zakázek nebo soutěž o návrh podle bodu 1 navazují, se postupuje podle dosavadních právních předpisů.
 3. Fyzická osoba, která po nabytí účinnosti tohoto zákona vykonává citlivou činnost uvedenou v §157a odst. 1 a nesplňuje předpoklady pro výkon citlivé činnosti, je povinna do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona předložit zadavateli platný doklad o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby nebo platné osvědčení fyzické osoby. Do doby splnění povinnosti podle věty první se pro účely tohoto zákona tato fyzická osoba považuje za fyzickou osobu splňující předpoklady pro výkon citlivé činnosti za předpokladu, že již požádala o vydání dokladu o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby.

Účinnost změn třináctým dnem ode dne vyhlášení (12.9.2011).