314/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců a státních zástupců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 349/99 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/93 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/90 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 85/96 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 314/2008 Sb.
Částka 101
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 16. 7. 2008
Rozeslán dne 21. 8. 2008
Platnost od 21. 8. 2008
Účinnost od 1. 10. 2008
Novelizuje předpis 200/1990 Sb., 283/1993 Sb., 85/1996 Sb., 349/1999 Sb., 6/2002 Sb., 7/2002 Sb., 150/2002 Sb.
Novelizován předpisem 294/2010 Sb., 185/2014 Sb., 250/2016 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů,
 2. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů,
 3. č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců a státních zástupců, ve znění pozdějších předpisů,
 4. č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů,
 5. č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů,
 6. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a
 7. č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.

Změny:

 • Změna zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §15, §23, §68 (změny),
  • vkládají se nové §70a a §70b,
  • v části první hlavě II dílu 2 nadpis oddílu čtvrtého zní: "Kárná odpovědnost soudců a funkcionářů soudu".
  • §86 "Obecné ustanovení" včetně nadpisu - nové znění,
  • §87 "Kárné provinění" včetně nadpisu - nové znění,
  • §88 (rozsáhlé změny),
  • vkládá se nový §88a,
  • §89 "Zánik kárné odpovědnosti" včetně nadpisu - nové znění,
  • §90, §91, §99, §100 (změny),
  • vkládá se nový §100a včetně poznámky pod čarou č. 6a,
  • §102 - nové znění,
  • §103 až §105 (změny),
  • vkládá se nový §105a,
  • §106 - nové znění,
  • §108, §110, §117, §119, §121, §129, §130 (změny),
  • §131 - nové znění,
  • vkládá se nový §132a "Hospodářská činnost Justiční akademie" včetně nadpisu,
  • §133, §168 (změny).

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. II, bodu 1. až 11. novely.

 • Změna zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §13 (změny),
  • vkládá se nový §13a.

Čl. IV - Přechodné ustanovení
Předsedovi a místopředsedovi Nejvyššího správního soudu končí funkční období za 10 let ode dne účinnosti tohoto zákona.

 • Změna zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců a státních zástupců, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v nadpisu části první se slovo "SOUDY" nahrazují slovem "SOUD".
  • §1 (změny),
  • §2 "Předmět řízení" včetně nadpisu - nové znění,
  • Nadpis části první hlavy druhé zní: "KÁRNÝ SOUD".
  • §3, §4 - nové znění,
  • vkládá se nový §4a,
  • §5 (rozsáhlé změny),
  • §6 (změny),
  • §7 - nové znění,
  • §8, §9 (změny),
  • §10 včetně poznámky pod čarou č. 4c - nové znění,
  • §11 se zrušuje,
  • §12 až §17, §19, §20 (změny),
  • §21 - nové znění,
  • §22 až §24 (změny),
  • v části první se hlava V (§27 až §30) včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 9 a 10 zrušuje.

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. VI, bodu 1. až 5. novely.

 • Změna v §1 a §25 zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §12b, §30 a §34 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. IX - Přechodné ustanovení
Za kárné provinění, které bylo spácháno do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nelze uložit opatření podle §30 odst. 1 písm. b) zákona č. 283/1993 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

 • Změna zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §9a včetně poznámky pod čarou č. 2b se zrušuje.
  • v §71 písm. d) se slova "a §9a" a slova "nebo kárném řízení,2b)" zrušují.
 • Změna v §6 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost změn 1.10.2008.