25/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 40/95 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/91 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 132/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 40/95 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/91 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 25/2006 Sb.
Částka 11
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 21. 12. 2005
Rozeslán dne 26. 1. 2006
Platnost od 26. 1. 2006
Účinnost od 26. 1. 2006
Novelizuje předpis 40/1995 Sb., 132/2003 Sb.
Novelizován předpisem 109/2007 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a
 2. č. 132/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů.

Poznámka na úvod:
Tato novela (25/2006 Sb.) mění pouze zákon o regulaci reklamy a jednu jeho novelu. Z názvu novely však na nás dýchá čeština, která odpovídá poznatkům žáka 2. třídy pomocné školy (… ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů…).

Změny:

 • Změna zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 včetně poznámky pod čarou č. 1 ("euronovela" - změna v předmětu úpravy),
  • §2a včetně poznámky pod čarou č. 8 - nové znění,
  • §2b včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 9 - nové znění,
  • §3, §5, §5a, §5b (změny),
  • §5c se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 18, 19, 20 a 21 zrušuje,
  • §5d (změny),
  • vkládá se nový §5h "Veterinární léčivé přípravky" včetně nadpisu,
  • §6, §6b (změny),
  • §7 "Dozor nad dodržováním zákona" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 28 až 32b - nové znění,
  • §7a, §7b (změny),
  • vkládají se nové §7c "Zvláštní opatření" a §7d "Pořádková pokuta" včetně nadpisů,
  • §8 "Správní delikty" a 8a včetně nadpisu - nové znění (pozor - pokuty za správní delikty zvýšeny až na částku 10 milionů Kč),
  • vkládají se nové §8b "Společná ustanovení" a §8c včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 34, 35 a 36.
 • Změna v čl. II zákona č. 132/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, kde se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

Přechodná ustanovení - Čl. III

 1. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů, není-li v bodě 2 stanoveno jinak.
 2. Řízení za porušení povinností stanovených v §5c zákona č. 40/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, která nebyla ukončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se zastavují.
 3. Reklama vytvořená nebo šířená na základě smluv uzavřených přede dnem účinnosti tohoto zákona se posuzuje po dobu 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona podle dosavadní právní úpravy.

Účinnost změn 26.1.2006.