559/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 328/99 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/99 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/91 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/90 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/99 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 559/2004 Sb.
Částka 189
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 24. 9. 2004
Rozeslán dne 9. 11. 2004
Platnost od 9. 11. 2004
Účinnost od 1. 1. 2005
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bodu 9 a čl. III bodu 57 nabývají účinnosti dne 1.1.2006 a čl. III bodu 4 nabývá účinnosti dnem zrušení kontrol na státních hranicích, stanoveným v rozhodnutí Rady Evropské unie o vstupu Úmluvy, podepsané dne 19. června 1990 v Schengenu mezi Belgickým královstvím, Spolkovou republikou Německo, Francouzskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím k provedení dohody podepsané dne 14. června 1985 o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích pro Českou republiku.
Novelizuje předpis 200/1990 Sb., 326/1999 Sb., 328/1999 Sb., 329/1999 Sb.
Novelizován předpisem 250/2016 Sb., 269/2021 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů,
 2. č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů,
 3. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a
 4. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Změny:

 • Změna zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2 až §4 (změny),
  • bod 9. - účinnost změn 1.1.2006.
   V §4 se doplňuje odstavec 8, který zní:
   "(8) Občan, který žádá o vydání nového občanského průkazu z důvodu skončení platnosti občanského průkazu uplynutím doby v něm vyznačené, může před uplynutím této doby podat žádost elektronicky; žádost musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu, vydaném akreditovaným poskytovatelem elektronických služeb, a občan je povinen k ní připojit digitální zpracování své fotografie a svého podpisu. Byla-li žádost o vydání občanského průkazu podána elektronicky, odevzdá občan dosavadní občanský průkaz při převzetí nového občanského průkazu. Technické požadavky na digitální zpracování podpisu a fotografie, připojené k žádosti podané elektronicky, stanoví ministerstvo vyhláškou.".
  • §5 až §9 (změny),
  • §11 včetně nadpisu ("Skončení platnosti občanského průkazu") - nové znění,
  • §12 (změny),
  • §14 včetně nadpisu ("Povinnosti občana") - nové znění,
  • §15, §16 (změny),
  • vkládá se nová část pátá "PŘESTUPKY" (§16a); dosavadní části pátá a šestá se označují jako části šestá a sedmá.
  • §17 včetně poznámek pod čarou č. 14) a 15) - nové znění,
  • §18 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 16a) - nové znění,
  • vkládá se nový §18a včetně poznámek pod čarou č. 16b) až 16d),
  • §23, §24 (změny),
  • §25 - nové znění,
  • §26 (změny).

Čl. II - Zmocnění k vyhlášení úplného znění
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, jak vyplývá z pozdějších zákonů.

 • Změna zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech).
  Změny v ustanoveních:
  • §2 (změny),
  • bod 4. - Účinnost změn dnem zrušení kontrol na státních hranicích, stanoveným v rozhodnutí Rady Evropské unie o vstupu Úmluvy, podepsané dne 19. června 1990 v Schengenu mezi Belgickým královstvím, Spolkovou republikou Německo, Francouzskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím k provedení dohody podepsané dne 14. června 1985 o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích pro Českou republiku, v platnost.
   V §3 odst. 1 se za slova "občanský průkaz1b)" vkládají slova "se strojově čitelnými údaji, pokud nemá oddělenu vyznačenou část1e)".
   Poznámka pod čarou č. 1e) zní:
   ___________________________________
   "1e) §12 odst. 1 zákona č. 328/1999 Sb.".
  • §3, §5 (změny),
  • §6 a §7 včetně poznámek pod čarou č. 2b) a 2c), 3) až 3b) a 4) - nové znění,
  • §8 se zrušuje,
  • §10 včetně nadpisu - nové znění,
  • §12 (změny),
  • vkládá se nový §15a "Náhradní cestovní doklad Evropské unie",
  • §17 až §22 (změny),
  • §23 včetně poznámek pod čarou č. 13b) a 14) - nové znění,
  • §24, §26, §28 (změny),
  • §29 a §30 včetně poznámky pod čarou č. 16) - nové znění,
  • vkládá se nový §30a včetně poznámek pod čarou č. 19a) až 19c),
  • §31 až §34 (změny),
  • vkládá nový §34a "Přestupky na úseku cestovních dokladů",
  • §36, §39a (změny),
  • bod 57. - účinnost změn 1.1.2006.
   V §41a se na konci doplňují slova "se strojově čitelnými údaji, pokud nemá oddělenu vyznačenou část1c)".

Čl. IV - Zmocnění k vyhlášení úplného znění
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), jak vyplývá z pozdějších zákonů.

 • Změna zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §42a a §42b se včetně nadpisů zrušují.
  • v §55 se odstavec 3 zrušuje; dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.
 • Změna zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §18, §103, §108 (změny),
  • vkládá se nový §115a "Náhradní cestovní doklad Evropské unie",
  • §117, §158, §160, §168 (změny).

ČÁST PÁTÁ novely:
Účinnost změn dnem 1. ledna 2005, s výjimkou

 • čl. I bodu 9 a čl. III bodu 57, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2006, a dále
 • čl. III bodu 4, který nabývá účinnosti dnem zrušení kontrol na státních hranicích, stanoveným v rozhodnutí Rady Evropské unie o vstupu Úmluvy, podepsané dne 19. června 1990 v Schengenu mezi Belgickým královstvím, Spolkovou republikou Německo, Francouzskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím k provedení dohody podepsané dne 14. června 1985 o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích pro Českou republiku, v platnost.
  Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.