193/2006 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 193/2006 Sb.
Částka 65
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 13. 4. 2006
Rozeslán dne 15. 5. 2006
Platnost od 15. 5. 2006
Účinnost od 1. 7. 2006
Platnost do 31. 12. 2015
Novelizuje předpis 30/2001 Sb.
Zrušen předpisem 294/2015 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích.
Změny v ustanoveních:

  • §5, §6, §10, §12 až §14, §19 až §21 (změny),
  • §25 "Akustické signály" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 5a a 5b - nové znění,
  • §26, §27 (změny),
  • vkládá se nový §27a "Označení sedadel vybavených zádržným systémem" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 7,
  • §34 "Přechodné ustanovení" včetně nadpisu - nové znění,
  • v příloze č. 3, č. 6, č. 7 (změny),
  • vkládá se nová příloha č. 7a "Vzor piktogramu, upozorňujícího na povinnost používat zádržný bezpečnostní systém, stanovený pro vozidla kategorií M2 a M3 (č. O 6)".

Čl. II - Přechodné ustanovení
Vozidla kategorie M2 a M34) provozovaná ke dni účinnosti této vyhlášky se označí piktogramem uvedeným v příloze č. 7a vyhlášky č. 30/2001 Sb., ve znění této vyhlášky, nejpozději do 31. prosince 2006. Do 31. prosince 2006 provozovatel informuje přepravované osoby o povinnosti použít zádržný bezpečnostní systém

  1. ústní informací, kterou sdělí přepravovaným osobám řidič vozidla, průvodčí, průvodce nebo osoba stanovená jako vedoucí skupiny přepravovaných osob, nebo
  2. audiovizuálními prostředky.

Účinnost změn 1.7.2006.