121/2009 Sb. - Nařízení vlády o poskytování náhrad některých nákladů soudcům vykonávajícím funkci v zahraničí
ikona P
Číslo předpisu 121/2009 Sb.
Částka 36
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 30. 3. 2009
Rozeslán dne 12. 5. 2009
Platnost od 12. 5. 2009
Účinnost od 12. 5. 2009
Provádí předpis 6/2002 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích).
Rozsah působnosti
Nařízení vlády upravuje poskytování náhrad některých nákladů soudci dočasně zproštěnému výkonu funkce soudce podle §99 odst. 1 písm. b) a d) zákona při výkonu funkce v zahraničí, pokud tyto náklady nehradí ten, u něhož tuto funkci vykonává.

Účinnost 12.5.2009.