410/2006 Sb. - Vyhláška o ochraně civilního letectví před protiprávními činy a o změně vyhlášky č. 108/97 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/97 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 410/2006 Sb.
Částka 132
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 14. 8. 2006
Rozeslán dne 23. 8. 2006
Platnost od 23. 8. 2006
Účinnost od 23. 8. 2006
Novelizuje předpis 108/1997 Sb.
Provádí předpis 49/1997 Sb.
Novelizován předpisem 270/2014 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) a změna vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon o civilním letectví.
Vyhláška Ministerstva dopravy stanoví k ochraně civilního letectví před protiprávními činy

 • obsah a strukturu bezpečnostního programu,
 • způsob provádění bezpečnostní kontroly,
 • obsah osvědčení odborné způsobilosti,
 • obsah žádosti o vydání osvědčení technické způsobilosti,
 • seznam schválených agentů,
 • obsah letištního identifikačního průkazu,
 • obsah povolení k vjezdu vozidel,
 • rozsah bezpečnostní kontroly vozidel,
 • vzor písemné zprávy o průběžné kontrole zavádění a plnění opatření a postupů uvedených v bezpečnostním programu a o průběžném vyhodnocování zjištěných nedostatků, stanovování a plnění opatření k jejich nápravě,
 • náležitosti žádosti o vydání povolení k provádění kontrol zavádění a plnění opatření a postupů uvedených v bezpečnostním programu,
 • obsah osvědčení k provádění bezpečnostního školení,
 • obsah potvrzení o úspěšném složení zkoušky,
 • rozsah osobních údajů předkládaných zaměstnavateli,
 • postup při provádění ověření spolehlivosti a
 • vzor žádosti o ověření spolehlivosti.

Změna v §18 vyhlášky č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví.

Účinnost změn 23.8.2006.