384/2003 Sb. - Nařízení vlády o stanovení sazby cla a celní kvóty pro dovoz semena řepky
ikona P
Číslo předpisu 384/2003 Sb.
Částka 126
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 20. 10. 2003
Rozeslán dne 13. 11. 2003
Platnost od 13. 11. 2003
Účinnost od 13. 11. 2003
Platnost do 12. 11. 2003
Ruší předpis 384/2003 Sb.
Provádí předpis 13/1993 Sb.
Zrušen předpisem 384/2003 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 13/1993 Sb., celní zákon.
Nařízením vlády se stanoví sazby cla a celní kvóty pro dovoz semena řepky.

  • U zboží podpoložky 1205 10 90 celního sazebníku1) - Ostatní, se uplatňuje sazba dovozního cla "bez cla" pro celní kvótu 200 000 tun.
  • Po dobu platnosti tohoto nařízení se pro zboží vymezené v §1 a za podmínek zde vymezených nepoužijí celní sazby stanovené celním sazebníkem.
  • Celní kvóta uvedená v §1 se otevírá v den nabytí účinnosti tohoto nařízení v 8.00 hodin.

Účinnost dnem vyhlášení (13.11.2003).
Toto nařízení pozbývá platnosti dnem 31. prosince 2003.