10/2008 Sb. - Nález ÚS ze dne 30.10.2007 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 495/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění nálezu ÚS vyhlášeného pod č. 4/2003 Sb., a zákona č. 562/2004 Sb., eventuálně na zrušení některých ustanovení zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), v platném znění, a některých ustanovení zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 10/2008 Sb.
Částka 4
Druh předpisu nález
Druh předpisu (podrobně) nález Ústavního soudu
Přijat dne 30. 10. 2007
Rozeslán dne 24. 1. 2008
Platnost od 24. 1. 2008
Účinnost od 8. 2. 2008
Novelizuje předpis 563/1991 Sb., 3/2002 Sb., 198/2002 Sb., 435/2004 Sb.
Anotace

Nález Ústavního soudu České republiky.
Ústavní soud rozhodl dne 30. října 2007 v plénu ve složení Stanislav Balík, František Duchoň, Vlasta Formánková, Vojen Güttler, Pavel Holländer, Ivana Janů, Vladimír Kůrka, Dagmar Lastovecká, Jiří Mucha, Jan Musil, Jiří Nykodým, Pavel Rychetský, Miloslav Výborný, Eliška Wagnerová a Michaela Židlická o návrhu skupiny senátorů Senátu Parlamentu České republiky na zrušení zákona č. 495/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 4/2003 Sb. a zákona č. 562/2004 Sb., "eventuálně" na zrušení:

  • §1 písm. b) slova "založených registrovanou církví a náboženskou společností a evidovaných podle tohoto zákona (dále jen "evidovaná právnická osoba")" a slovo "církevních", §3 písm. c) slova " , popřípadě jména", "adresa místa trvalého pobytu v České republice;" a slovo "dále", §3 písm. d) nahrazené slovo "evidované", §4 odst. 4 slova "nebo jinou právnickou osobou", §5 úvodní část ustanovení a písm. a) nahrazené slovo "osob", §8 odst. 3 slova "podle §15a odst. 1 písm. a)" a zrušení slova "církevní", §10 odst. 2 písm. c) slovo "nejméně", §10 odst. 2 písm. d) zrušení slov "církve a náboženské společnosti", §10 odst. 3 úvodní část ustanovení "předkládaný podle odstavce 2 písm. d)", §10 odst. 3 písm. c) "na území České republiky", §10 odst. 3 písm. d), §10 odst. 3 písmeno f), §10 odst. 3 písm. g) "a seznam v církvi a náboženské společnosti používaných označení duchovních", §10 odst. 3 písmeno h), §10 odst. 3 písm. j) "a údaje podle §27 odst. 5", §10 odst. 4 nahrazené slovo "orgánu", §11 odst. 2 "podle §10 odst. 3 písm. d)", §13 odst. 2 písm. b) "podle §10 odst. 3 písm. d)", §14 odst. 6 písm. b) "podle §10 odst. 3 písm. d)", §11 odst. 4 písm. a) "nejméně", §12 odst. 1 písm. b) "na území České republiky", §13 odst. 3 nahrazené slovo "zastaví", §14 odst. 7, §15 odst. 2 "registraci", §15 odst. 3 "podle §10 odst. 3 písm. d)", §15 odst. 4 věta první "podle §10 odst. 3 písm. d)", §15 odst. 5 věta druhá "podle §10 odst. 3 písm. d)", nadpis hlavy IV "EVIDOVANÉ PRÁVNICKÉ OSOBY", §15a včetně poznámek pod čarou č. 14a a 14b, nadpis §16: "Evidence právnických osob založených registrovanou církví a náboženskou společností podle §15a odst. 1 písm. a)", §16 odst. 1 "podle §15a odst. 1 písm. a)", "písm. d)" za číslovkou "3" a zrušení textu "orgánu registrované církve a náboženské společnosti nebo řeholní a jiné církevní instituce jako církevní" a "k tomu určený v základním dokumentu předkládaném", §16 odst. 2 úvodní část ustanovení nahrazený text "§15a odst. 1 písm. a)", §16 odst. 2 písm. b) nahrazený text "předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné", §16 odst. 2 písm. g), §16 odst. 3 nahrazený text "orgán registrované církve a náboženské společnosti podle §10 odst. 3 písm. d)" a zrušení slov "církevní", §16 odst. 3 první věta "podle §15a odst. 1 písm. a)" a nahrazené slovo "evidovaných", §16 odst. 4 nahrazený text "orgán registrované církve a náboženské společnosti podle §10 odst. 3 písm. d)", §16 odst. 5 nahrazená slova "podle §10 odst. 3 písm. d)", §16 odst., 6, §16a, v nadpisu hlavy V nahrazené slovo "EVIDOVANÝCH", nadpis §17 nahrazené slovo "evidovaných", §17 odst. 1 nahrazené slovo "evidovaných" a "právnické osoby registrované nebo evidované podle tohoto zákona a tímto", §17 odst. 6 nahrazené slovo "evidovaným", §17 odst. 7 a 8 včetně poznámky pod čarou č. 15a, §18 odst. 1 písm. d) a i), §18 odst. 2 nahrazená slova "registraci změn", §19 odst. 1 písm. e) a i), §19 odst. 2 nahrazená slova "registraci změn", §20, v nadpisu hlavy VI nahrazené slovo "EVIDOVANÉ", §22 odst. 1 písm. d) nahrazená slova "nebyl" a "ustaven orgán" a vložená slova "podle §10 odst. 3 písm. d)", §23 vložená slova "návrhu na konkurs nebo při návrhu na" a nahrazené slovo "evidované", doplněná poznámka pod čarou č. 16: "Zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění zákona č. 122/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 74/1994 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 224/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 12/1998 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 214/2000 Sb., zákona č. 368/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 125/2002 Sb., zákona č. 403/2002 Sb., zákona č. 101/2003 Sb., zákona č. 210/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb. a zákona č. 499/2004 Sb.", §24 odst. 2, 3 zrušení slova "církevních", §26, §27 odst. 10 nahrazené slovo "evidovaných", §29 "evidovaných" a "a návrhů na evidenci právnické osoby a evidenci změn" zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), v platném znění,
  • §6 odst. 2 zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), vložená slova "evidovanou podle zákona upravujícího postavení církví a náboženských společností4)" včetně poznámky pod čarou č. 4 a zrušení slova "církevní",
  • §81 odst. 2 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, vložená slova "evidovanou podle zákona upravujícího postavení církví a náboženských společností48)", zrušení slova "církevní",
  • §9 odst. 3 písm. a) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 353/2001 Sb. a zákona č. 437/2003 Sb., nahrazená slova "právnickou osobou evidovanou podle zákona upravujícího postavení církví a náboženských společností9)" včetně poznámky pod čarou č. 9

takto:

Oba návrhy se zamítají.

Účinnost změn 8.2.2008.