500/2006 Sb. - Vyhláška o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
ikona P
Číslo předpisu 500/2006 Sb.
Částka 163
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 10. 11. 2006
Rozeslán dne 28. 11. 2006
Platnost od 28. 11. 2006
Účinnost od 1. 1. 2007
Platnost do 31. 12. 2023
Provádí předpis 183/2006 Sb.
Novelizován předpisem 458/2012 Sb., 13/2018 Sb., 418/2022 Sb.
Zrušen předpisem 283/2021 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
Předmět úpravy
Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj podrobněji upravuje náležitosti obsahu územně analytických podkladů, obsahu územně plánovací dokumentace, včetně náležitostí dokladů spojených s jejich pořizováním, vyhodnocením vlivů na udržitelný rozvoj území a aktualizací územně plánovací dokumentace, a podkladů pro evidenci územně plánovací činnosti.
Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení", uvedená v §23 vyhlášky.

Účinnost 1.1.2007.