1/2012 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 1/2012 Sb.
Částka 1
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 9. 12. 2011
Rozeslán dne 5. 1. 2012
Platnost od 5. 1. 2012
Účinnost od 5. 1. 2012
Novelizuje předpis 48/1997 Sb., 435/2004 Sb., 137/2006 Sb., 187/2006 Sb.
Novelizován předpisem 134/2016 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a změna dalších souvisejících zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v §1, §18 odst. 2 a v §103 se slova "Evropských společenství" nahrazují slovy "Evropské unie",
  • Poznámka pod čarou č. 1 - nové znění,
  • §5, §6, §8a (změny),
  • v §75 na konci odstavce 5 a v §76 na konci odstavce 2 se doplňuje věta "Příspěvek se zaměstnavateli neposkytne po dobu 3 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty za umožnění výkonu nelegální práce podle §5 písm. e) bodu 3.",
  • §75, §76 (další změny),
  • §78, §87 (změny),
  • v §98 písm. p) a r) se slova "Evropském společenství" nahrazují slovy "Evropské unii",
  • §102, §111, §118 až §119a, §120 (změny),
  • §136 - nové znění,
  • §139 až §141 (změny),
  • vkládají se nové §141a "Odpovědnost zaměstnavatele a dalších právnických nebo fyzických osob" a §141b včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 90 a 91.

Čl. II - Přechodná ustanovení

 1. Povinnost vrátit poskytnuté investiční pobídky podle §111 a příspěvky na nástroje a opatření aktivní politiky zaměstnanosti podle §75 a 76, §112 až 114, §116 a 117, jakož i příspěvek podle §78 zákona č. 435/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se neuplatní ve vztahu k dohodám o poskytnutí investiční pobídky nebo příspěvku uzavřeným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
 2. Povinnosti podle §87 odst. 1, §102 odst. 3 a §136 zákona č. 435/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jsou právnické a fyzické osoby, které zaměstnaly cizince do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, povinny splnit ve lhůtě 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 • Změna v §2 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.
 • Změna v §53 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §9 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.

Účinnost změn 5.1.2012.