369/2004 Sb. - Vyhláška o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek
ikona P
Číslo předpisu 369/2004 Sb.
Částka 120
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 3. 6. 2004
Rozeslán dne 18. 6. 2004
Platnost od 18. 6. 2004
Účinnost od 1. 9. 2004
Ruší předpis 85/1988 Sb., 121/1989 Sb.
Provádí předpis 44/1988 Sb., 62/1988 Sb.
Novelizován předpisem 18/2009 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonům:

  1. č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, a
  2. č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí
a) stanovuje členění průzkumných geologických prací v rámci průzkumu pro zvláštní zásahy do zemské kůry, hydrogeologického, inženýrskogeologického, geofyzikálního a geochemického průzkumu a průzkumu geologických činitelů ovlivňujících životní prostředí (§2 odst. 5 zákona),
b) upravuje postup při projektování geologických prací, při zajištění střetů zájmů chráněných zvláštními právními předpisy a při schvalování projektu geologických prací a jeho změn a stanovuje náležitosti projektu geologických prací a dobu, kdy je možno zahájit provádění geologických prací výjimečně před schválením projektu (§6 odst. 4 zákona),
c) upravuje postup při provádění geologických prací (§9 odst. 3 zákona),
d) stanovuje vymezení rizikových geofaktorů a podrobnosti o jejich oznamování [§9a odst. 1 písm. a) bod 2 zákona],
e) upravuje náležitosti a obsah vyhodnocování geologických prací a stanovuje lhůty vyhodnocování těchto prací (§10 odst. 2 zákona),
f) stanovuje postup při vyhledávání a průzkumu výhradních ložisek z hlediska ochrany a hospodárného využití nerostného bohatství (§11 odst. 6 horního zákona) a
g) upravuje postup při výpočtu zásob výhradních ložisek a náležitosti výpočtu zásob (§14 odst. 4 horního zákona).

Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:

  1. Vyhláška č. 121/1989 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, o udělování povolení a odborné způsobilosti k jejich výkonu.
  2. Vyhláška č. 85/1988 Sb., o postupu při vyhledávání a průzkumu výhradních ložisek z hlediska ochrany a racionálního využití nerostného bohatství a o oznamování výskytu ložiska vyhrazeného nerostu.

Účinnost 1.9.2004.