248/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie na území ČR a o změně zákona č. 48/97 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 248/2008 Sb.
Částka 78
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 5. 6. 2008
Rozeslán dne 4. 7. 2008
Platnost od 4. 7. 2008
Účinnost od 4. 7. 2008
Novelizuje předpis 340/2006 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie na území České republiky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.
Změny v ustanoveních:

 • v názvu zákona (změny),
 • Nadpis části první zní: "ČINNOST INSTITUCÍ ZAMĚSTNANECKÉHO PENZIJNÍHO POJIŠTĚNÍ Z ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE NEBO JINÝCH STÁTŮ, KTERÉ JSOU SMLUVNÍ STRANOU DOHODY O EVROPSKÉM HOSPODÁŘSKÉM PROSTORU, NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY",
 • §1 až §4 (změny),
 • §5 "Činnost instituce na území České republiky" včetně nadpisu - nové znění,
 • §6, §7 (změny),
 • §8 "Dohled České národní banky" včetně nadpisu - nové znění,
 • vkládá se nový §8a "Pořádková pokuta" včetně nadpisu,
 • §9 "Správní delikty právnických osob" včetně nadpisu - nové znění,
 • §10 (změny).

Čl. II - Přechodná ustanovení

 1. Správní řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních předpisů.
 2. Pokuty nevymožené do dne nabytí účinnosti tohoto zákona vymáhá příslušný celní úřad.

Čl. III - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie na území České republiky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, jak vyplývá ze změn provedených tímto zákonem.

Účinnost změn 4.7.2008.