107/2007 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění zákona č. 575/2006 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 107/2007 Sb.
Částka 40
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 12. 4. 2007
Rozeslán dne 11. 5. 2007
Platnost od 11. 5. 2007
Účinnost od 11. 5. 2007
Novelizuje předpis 311/2006 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách).
Změny v ustanoveních:

  • v §4 odst. 1 se věta druhá zrušuje.
  • v §5 odst. 4 se za slova "ozbrojených sil3)" vkládají slova ", na výdej pohonných hmot pouze pro vlastní potřebu podle §2 písm. d)".

Čl. II - Přechodné ustanovení
Pokud vlastník čerpací stanice podle §5 odst. 1 písm. b) zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), nezíská povolení podle §5 odst. 2 zákona o pohonných hmotách do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze prodávat nebo vydávat pohonné hmoty z této čerpací stanice bez povolení podle §5 odst. 2 zákona o pohonných hmotách nejdéle do 31. října 2007; při dodržení tohoto termínu se §9 odst. 1 písm. a) zákona o pohonných hmotách u čerpací stanice podle §5 odst. 1 písm. b) zákona o pohonných hmotách neuplatní.

Účinnost změn 11.5.2007.