380/2010 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění vyhlášky č. 282/2008 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 380/2010 Sb.
Částka 137
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška České národní banky
Přijat dne 18. 11. 2010
Rozeslán dne 20. 12. 2010
Platnost od 20. 12. 2010
Účinnost od 31. 12. 2010
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bodů 7, 8, 11, 14 až 49, 109, 112, 115, 119, 120, 122, 123, 125, 126, 145, 146, 165, 212, 229, 241, 244 a ustanovení čl. II bodů 2, 7 a 8 nabývají účinnosti dne 1.1.2011 a ustanovení čl. I bodů 63, 77, 95, 99 až 101, 103, 104, 106, 137, 202, 203, 206 až 208, 214, 216 až 221, 232 až 237 a ustanovení čl. II bodu 6 nabývají účinnosti dne 31.12.2011.
Platnost do 4. 3. 2014
Novelizuje předpis 123/2007 Sb.
Zrušen předpisem 23/2014 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry.
Změny v ustanoveních:

 • Poznámka pod čarou č. 1 se včetně odkazu na ni zrušuje,
 • §1 (změny),
 • Poznámka pod čarou č. 2 - nové znění,
 • §2 (změny),
 • v §2 odst. 2 písm. h), §6 odst. 2 písm. b) bodě 1 a §46 odst. 1 písm. b) a c) a odst. 4 se slovo "EUR" nahrazuje slovem "eur".
 • bod 7. - změny s účinností od 1.1.2011
  • v §2 odst. 3 se písmeno e) zrušuje; dosavadní písmena f) až i) se označují jako písmena e) až h).
 • bod 8. - změny s účinností od 1.1.2011
  • v §2 odst. 4 písmeno b) - nové znění,
 • §2 (další změny),
 • bod 11. - změny s účinností od 1.1.2011
  • §3 "Osobní působnost" včetně nadpisu - nové znění,
 • v §4 odst. 1 a §44 odst. 1 se slova "Evropských společenství" nahrazují slovy "Evropské unie",
 • §6 (další změny),
 • body 14. až 49. - změny s účinností od 1.1.2011
  • bod 14. V části třetí nadpis hlavy I - nové znění,
  • bod 15. - v §7 odst. 1, §9 odst. 4, §18 odst. 1, §21 odst. 2 písm. a), §24 odst. 4, §31 odst. 2 a §33 odst. 6 se slova "banky nebo družstevní záložny" nahrazují slovy "povinné osoby",
  • bod 16. - v §7 odst. 2, §8, 10, §16 odst. 2 písm. b), §20 odst. 1 až 3, §21 odst. 1 a odst. 4 písm. d), §22, §23 odst. 2 a 4, §24 odst. 2 a 4, §25 úvodní části ustanovení, §26 odst. 1 až 3 a odst. 4 písm. a), §27 odst. 1 úvodní části ustanovení, §28 odst. 1, §29 odst. 1, odst. 3 úvodní části ustanovení a odst. 4, §30 odst. 1 až 5, §31 odst. 1, §32 odst. 1, §33 odst. 1 a 5 a §34 odst. 1 se slova "banka nebo družstevní záložna" nahrazují slovy "povinná osoba",
  • bod 17. - v §8 se slova "daná osoba" zrušují,
  • bod 18. - v §8 a §35 odst. 1 písm. b) bodě 2 se slova "způsob řízení, počet zaměstnanců" nahrazují slovy "organizační uspořádání",
  • bod 19. - v §9 odstavce 1 a 2 - nové znění,
  • bod 20. - v §9 odst. 4 a §28 odst. 2 se slova "bankou nebo družstevní záložnou" nahrazují slovy "povinnou osobou",
  • bod 21. §11 a §12 včetně poznámky pod čarou č. 8 - nové znění,
  • bod 22. - v §13 odst. 2 (změny),
  • bod 23. - v §13 se doplňuje odstavec 4,
  • bod 24. - §14 - nové znění,
  • bod 25. - v §15 odst. 1 (změny),
  • bod 26. - v §15 odstavce 3 a 4 - nové znění,
  • bod 27. - v §15 se vkládá nový odstavec 5,
  • bod 28. - v §16 odst. 1 písmeno e) - nové znění,
  • bod 29. - v §16 odst. 1 písmeno g) - nové znění,
  • bod 30. - v §16 odst. 2 písm. a), §27 odst. 1 písm. b) a §30 odst. 4 písm. b) se slova "banku nebo družstevní záložnu" nahrazují slovy "povinnou osobu",
  • bod 31. - v §16 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 3 - nové znění,
  • bod 32. - §17 - nové znění,
  • bod 33. - §19 - nové znění,
  • bod 34. - v §20 odst. 1 větě první se za slovo "orgánům," vkládají slova "jejich členům a dalším",
  • bod 35. - v §20 odst. 2 písm. d) se slova "sjednaných úvěrových obchodů nebo obchodů" nahrazují slovy "o obchodech",
  • bod 36. - v §20 odstavec 5 - nové znění,
  • bod 37. - v §21 odst. 3 písmeno a) - nové znění,
  • bod 38. - v §21 odst. 4 (změny),
  • bod 39. - v §21 se doplňuje odstavec 5,
  • bod 40. - v §26 odst. 4 písmeno d) - nové znění,
  • bod 41. - v §27 odst. 2 (změny),
  • bod 42. - v §29 odst. 2 (změny),
  • bod 43. - v §30 se doplňuje odstavec 6,
  • bod 44. - v §32 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2,
  • bod 45. - v §32 odstavce 3 a 4 - nové znění,
  • bod 46. - v §33 odstavce 2 až 4 - nové znění,
  • bod 47. - v §33 odst. 5 písm. d) - změny,
  • bod 48. - v §34 odstavec 2 - nové znění,
  • bod 49. - v §34 se odstavec 3 zrušuje; dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 3 až 5,
 • §46 (změny),
 • v §47 odst. 2 větě první, §51 odst. 1 písm. b) a §51 odst. 2 větě třetí se slova "odpovídající příslušné směrnici Evropských společenství" nahrazují slovy "obdobné právu Evropské unie",
 • §48, §54 (změny),
 • za §54 se vkládá nový skupinový nadpis, který zní: "Původní kapitál na individuálním základě",
 • §55 - nové znění,
 • vkládají se nové §55a a §55b,
 • §56 "Dodatkový kapitál na individuálním základě" včetně nadpisu - nové znění,
 • §58, §61 (změny),
 • bod 63. - změny s účinností od 31.12.2011
  • v §61 písm. c) a §71 odst. 1 písm. c) se za slova "(hlava IV)" vkládají slova ", a hodnota expozic ze sekuritizace, kterým by byla při zařazení do investičního portfolia přiřazena riziková váha 1 250 %",
 • §63, §64 (změny),
 • za §64 se vkládá nový skupinový nadpis, který zní: "Původní kapitál na konsolidovaném základě",
 • §65 - nové znění,
 • vkládají se nové §65a a §65b,
 • §66 "Dodatkový kapitál na konsolidovaném základě" včetně nadpisu - nové znění,
 • §68, §71, §73 (změny),
 • bod 77. - změny s účinností od 31.12.2011
  • v §75 odst. 1 písm. a) - změny,
 • §84, §87, §98, §100, §109, §110 (změny),
 • v §110 odst. 1 písm. c) bodech 3 a 4, §111 odst. 2 a 3 a §115 odst. 2 se slovo "pozice" nahrazuje slovem "expozice",
 • §110 (další změny),
 • §111 (změny),
 • bod 95. - změny s účinností od 31.12.2011
  • v §113 na konci odstavce 3 (změny),
 • §114, §124 (změny),
 • body 99. až 101. - změny s účinností od 31.12.2011
  • bod 99. - v části čtvrté hlavě IV dílu 2 se vkládá nový oddíl 6 "Kapitálové požadavky k vypořádacímu rizik investičního portfolia a k volným dodávkám v investičním portfoliu" (§126a až §126b) včetně nadpisů,
  • bod 100. - §129 "Kapitálový požadavek k vypořádacímu riziku obchodního portfolia" a §130 "Kapitálový požadavek k volným dodávkám v obchodním portfoliu" včetně nadpisů - nové znění,
  • bod 101. - v §137 odstavce 5 a 6 - nové znění,
 • §138 - nové znění,
 • bod 103. - změny s účinností od 31.12.2011
  • §139 "Kapitálový požadavek ke specifickému úrokovému riziku" včetně skupinového nadpisu - nové znění,
 • bod 104. - změny s účinností od 31.12.2011
  • vkládá se nový §139a,
 • §140 (změny),
 • bod 106. - změny s účinností od 31.12.2011
  • §146 "Kapitálový požadavek ke specifickému akciovému riziku" včetně nadpisu - nové znění,
 • Část pátá "NĚKTERÁ PRAVIDLA PRO OMEZENÍ RIZIK" (§180 až §189) včetně nadpisů - nové znění,
 • v části páté hlavě I se vkládá nový díl 3 "Celková angažovanost" (§189a) včetně nadpisu,
 • bod 109. - změny s účinností od 1.1.2011
  • vkládá nový §216a "Informace o odměňování" včetně nadpisu,
 • vkládají se nové §221a "Informace o překročení limitů a riziku koncentrace" a §221b "Informace o kapitálu a dohodách o započtení" včetně nadpisů,
 • v příloze č. 1 (změny),
 • bod 112. - změny s účinností od 1.1.2011
  • v příloze č. 1 části 1 písm. A. bodech II.2 až II.4 a bodech III.1 a III.2, části 2 písm. A. bodech I, II.1 až II.5, části 3 písm. A. bodech 1 a 2, části 4 písm. A. bodě 1 písm. c) a bodech 2 a 3 a části 5 bodě 1 se slova "banka nebo družstevní záložna" nahrazují slovy "povinná osoba",
 • v příloze č. 1 (další změny),
 • bod 115. - změny s účinností od 1.1.2011
  • v příloze č. 1 části 4 písm. A. bodě 1 písm. a) a c), části 2 písm. A. bodě II.4 a části 5 bodě 1 se slova "banky nebo družstevní záložny" nahrazují slovy "povinné osoby",
 • bod 119. - změny s účinností od 1.1.2011
  • za přílohu č. 1 se vkládá nová příloha č. 1a včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 29,
 • bod 120. - změny s účinností od 1.1.2011
  • v příloze č. 2 bodě I.1 se slova "banka nebo družstevní záložna" nahrazují slovy "povinná osoba",
 • v příloze č. 2 (další rozsáhlé změny),
 • bod 122. - změny s účinností od 1.1.2011
  • v příloze č. 2 bodech I.3, I.4, I.5, III.2, III.3, III.5 a V.2 se slova "banky nebo družstevní záložny" nahrazují slovy "povinné osoby",
 • bod 123. - změny s účinností od 1.1.2011
  • v příloze č. 2 bodě I.6 a bodě II písm. a) se slova "bance nebo družstevní záložně" nahrazují slovy "povinné osobě",
 • bod 125. - změny s účinností od 1.1.2011
  • v příloze č. 2 bodě II úvodní části ustanovení se slova "Banka nebo družstevní záložna" nahrazují slovy "Povinná osoba",
 • bod 126. - změny s účinností od 1.1.2011
  • v příloze č. 4 (změny),
 • bod 137. - změny s účinností od 31.12.2011
  • v příloze č. 4 bodě 2 se doplňuje písmeno f),
 • v příloze č. 4 (další rozsáhlé změny),
 • bod 145. - změny s účinností od 1.1.2011
  • v příloze č. 4 bodě 12 písm. b) bodě 6 podbod 6.3 včetně poznámky pod čarou č. 26 - nové znění,
 • bod 146. - změny s účinností od 1.1.2011
  • v příloze č. 4 bodě 12 písm. b) bodě 7 podbod 7.3 - nové znění,
 • v příloze č. 8 (rozsáhlé změny),
 • v příloze č. 10 až č. 12 (změny),
 • bod 165. - změny s účinností od 1.1.2011
  • v příloze č. 13 bodě II.1 písm. a) bodě 3 se slova "12,5 %" nahrazují slovy "11,25 %",
 • v příloze č. 13 (další změny),
 • v příloze č. 15 (rozsáhlé změny),
 • v příloze č. 16 (rozsáhlé změny),
 • bod 202. - změny s účinností od 31.12.2011
  • v příloze č. 17 bodě II úvodní části ustanovení se za slova "vážené sekuritizované" vkládají slova "nebo resekuritizované",
 • bod 203. - změny s účinností od 31.12.2011
  • v příloze č. 17 bod II.1 - nové znění,
 • v příloze č. 17 (další změny),
 • body 206. až 208. - změny s účinností od 31.12.2011
  • bod 206. - v příloze č. 18 body 9 až 13 - nové znění,
  • bod 207. - v příloze č. 18 bodě 15 (změny),
  • bod 208. - v příloze č. 18 bodě 15 (další změny),
 • v příloze č. 18 (další změny),
 • v příloze č. 19 (změny),
 • bod 212. - změny s účinností od 1.1.2011
  • v příloze č. 19 bodě 1 se na konci písmene b) tečka nahrazuje slovem "a" a doplňuje se písmeno c),
 • v příloze č. 20 (změny),
 • bod 214. - změny s účinností od 31.12.2011
  • v příloze č. 20 písmeně B. se doplňují body II až IV, včetně nadpisů,
 • v příloze č. 20 (další změny),
 • Body 216. až 221. - změny s účinností od 31.12.2011
  • bod 216. - v příloze č. 21 bodě II úvodní část ustanovení - nové znění,
  • bod 217. - v příloze č. 21 bodě III body 1 až 4 - nové znění,
  • bod 218. - v příloze č. 21 bodě III se doplňují body 5 až 10,
  • bod 219. - v příloze č. 21 bod IV včetně nadpisu - nové znění,
  • bod 220. - v příloze č. 21 bodě V se doplňuje bod 5,
  • bod 221. - v příloze č. 21 bod VI včetně nadpisu - nové znění,
 • v příloze č. 22 (rozsáhlé změny),
 • bod 229. - změny s účinností od 1.1.2011
  • v příloze č. 24 bodě 4 se na konci písmena c) tečka nahrazuje slovy ", a" a doplňuje se písmeno d),
 • v příloze č. 25 (změny),
 • Body 232. až 237. - změny s účinností od 31.12.2011
  • bod 232. - v příloze č. 25 bodě 3 písm. b) - změny,
  • bod 233. - v příloze č. 25 nadpis bodu 4 - nové znění,
  • bod 234. - v příloze č. 25 bodě 4 úvodní části ustanovení písmena a) a b) - nové znění,
  • bod 235. - v příloze č. 25 bodě 4 úvodní části ustanovení se za písmeno b) vkládají nová písmena c) a d),
  • bod 236. - v příloze č. 25 bod 8 včetně nadpisu - nové znění,
  • bod 237. - v příloze č. 25 bod 12 včetně nadpisu - nové znění,
 • v příloze č. 25 (další změny),
 • bod 241. - změny s účinností od 1.1.2011
  • v příloze č. 25 se za bod 15 doplňuje nový bod 16 včetně nadpisu,
 • v příloze č. 27 (změny),
 • bod 244. - změny s účinností od 1.1.2011
  • v příloze č. 29 bodě 1 se doplňuje písmeno i),
 • v příloze č. 30 (změny),

Čl. II - Přechodná ustanovení
(z toho body 2, 7 a 8- změny s účinností od 1.1.2011 a bod 6 - změny s účinností od 31.12.2011)

 1. Do 31. prosince 2015 povinná osoba přiřazuje expozicím vůči centrálním vládám a centrálním bankám členských států v domácí měně jakéhokoliv členského státu, pokud jsou v téže měně financovány, stejnou rizikovou váhu, jakou by přiřadila podle přílohy č. 4 vyhlášky č. 123/2007 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, expozicím vůči těmto centrálním vládám a centrálním bankám v jejich domácí měně, pokud jsou v téže měně financovány.
 2. Povinná osoba, která používá přístup IRB nebo přístup AMA, udržuje do 31. prosince 2011 kapitál minimálně ve výši 80 % ze součtu jednotlivých kapitálových požadavků stanovených na základě přístupu pro výpočet kapitálových požadavků podle přílohy č. 32 vyhlášky č. 123/2007 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky. Povinná osoba, která obdržela souhlas oprávněného orgánu dohledu k používání přístupu IRB nebo přístupu AMA po 31. prosinci 2009, může požádat oprávněný orgán dohledu o souhlas, aby byl požadavek na udržování kapitálu minimálně ve výši 80 % vztažen k součtu kapitálových požadavků podle vyhlášky č. 123/2007 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, přičemž kapitálový požadavek k úvěrovému riziku investičního portfolia je stanoven standardizovaným přístupem a kapitálový požadavek k operačnímu riziku je stanoven přístupem BIA, anebo standardizovaným přístupem. Při stanovení kapitálu povinná osoba nepřihlíží k přebytku ani k nedostatku v krytí očekávaných úvěrových ztrát.
 3. Nejdéle do 31. prosince 2012 může povinná osoba uplatnit na expozice, které vznikly před 31. prosincem 2009 a jsou vůči osobě, která je úvěrovou institucí, obchodníkem s cennými papíry, zahraničním obchodníkem s cennými papíry z jiného členského státu, uznaným obchodníkem s cennými papíry z jiného než členského státu, uznanou burzou, anebo uznaným clearingovým centrem, pravidla angažovanosti podle vyhlášky č. 123/2007 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
 4. Banka, která byla přede dnem nabytí účinnosti vyhlášky č. 123/2007 Sb. oprávněna používat model pro stanovení kapitálových požadavků ke specifickému riziku podle §62 až 69 vyhlášky č. 333/2002 Sb., kterou se stanoví pravidla obezřetného podnikání ovládajících osob na konsolidovaném základě, může tento model používat jako základní přístup pro výpočet kapitálových požadavků i po dni nabytí účinnosti této vyhlášky, pokud plní požadavky pro používání vlastních modelů podle §168 a 169 a přílohy č. 21 vyhlášky č. 123/2007 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky. Nejdéle do 30. prosince 2011 může banka namísto dodatečných kritérií pro stanovení kapitálových požadavků ke specifickému riziku podle přílohy č. 21 vyhlášky č. 123/2007 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, plnit dodatečná kritéria pro stanovení kapitálových požadavků ke specifickému riziku podle přílohy č. 32 vyhlášky č. 123/2007 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
 5. Dne 31. prosince 2010 banka a družstevní záložna zohledňuje při stanovení angažovanosti investičního portfolia expozici představovanou aktivem v jeho účetní hodnotě před snížením o opravné položky a expozici představovanou podrozvahovou položkou v účetní hodnotě bez odečtení rezerv, vždy bez aplikace rizikových vah nebo konverzních faktorů.
 6. Do 31. prosince 2013 povinná osoba stanovuje při postupu podle přílohy č. 20 písm. B. bodu II vyhlášky č. 123/2007 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, odděleně součet kapitálových požadavků k čistým dlouhým pozicím nástrojů obchodního portfolia, které jsou sekuritizovanými expozicemi, a součet kapitálových požadavků k čistým krátkým pozicím těchto nástrojů, a jako kapitálový požadavek ke specifickému úrokovému riziku nástrojů obchodního portfolia, které jsou sekuritizovanými expozicemi, použije větší z obou hodnot. Během tohoto období povinná osoba průběžně informuje Českou národní banku o součtu rizikově vážených čistých dlouhých pozic a rizikově vážených čistých krátkých pozic těchto nástrojů v rozčlenění podle podkladových aktiv, přičemž rizikové váhy stanoví podle ustanovení přílohy č. 20 písm. B. bodu II vyhlášky č. 123/2007 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
 7. Do 31. prosince 2012 povinná osoba použije pro všechny retailové expozice, které jsou zajištěny obytnými nemovitostmi a zároveň se na ně nevztahují záruky centrálních vlád, průměrnou váženou hodnotu LGD, kde vahou je hodnota expozice, alespoň 10 %.
 8. Do 31. prosince 2013 povinná osoba nepoužije horní limit 10 % pro podíly s přednostním vypořádáním (senior units) vydané francouzskými fondy Fonds Communs de Créances nebo obdobnými osobami provádějícími sekuritizaci, pokud
  1. sekuritizované expozice zajištěné obytnou nebo nebytovou nemovitostí vznikly členovi konsolidačního celku, jehož členem je i emitent příslušného krytého dluhopisu, nebo osobě, která je stejně jako emitent příslušného krytého dluhopisu přidružena ke stejné osobě, přičemž společné členství v konsolidačním celku nebo přidružení se posuzují k okamžiku, kdy jsou podíly s přednostním vypořádáním poskytnuty jako zajištění pro kryté dluhopisy, a
  2. člen konsolidačního celku, anebo přidružená osoba, si ponechá celou tranši první ztráty těchto podílů s přednostním vypořádáním.

Účinnost změn dnem 31.12.2010 s výjimkou ustanovení čl. I bodů 7, 8, 11, 14 až 49, 109, 112, 115, 119, 120, 122, 123, 125, 126, 145, 146, 165, 212, 229, 241, 244 a ustanovení čl. II bodů 2, 7 a 8, které nabývají účinnosti dnem 1.1.2011, a ustanovení čl. I bodů 63, 77, 95, 99 až 101, 103, 104, 106, 137, 202, 203, 206 až 208, 214, 216 až 221, 232 až 237 a ustanovení čl. II bodu 6, které nabývají účinnosti dnem 31.12.2011.
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.