334/2003 Sb. - Vyhláška, kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních
ikona P
Číslo předpisu 334/2003 Sb.
Částka 111
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 22. 9. 2003
Rozeslán dne 3. 10. 2003
Platnost od 3. 10. 2003
Účinnost od 3. 10. 2003
Platnost do 12. 9. 2006
Ruší předpis 247/1996 Sb.
Provádí předpis 564/1990 Sb., 109/2002 Sb.
Novelizován předpisem 339/2005 Sb.
Zrušen předpisem 438/2006 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonům:

  1. č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, a
  2. č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů.

Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy upravuje podrobnosti o organizaci a o zabezpečování výchovně vzdělávací činnosti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy, o organizačním postupu diagnostického ústavu při přijímání, umísťování, přemísťování a propouštění dětí, podrobnosti organizačního zabezpečení pobytu dětí zadržených na útěku v diagnostickém ústavu, podrobnosti organizačního zabezpečení umísťování dětí se zdravotním postižením, nezletilých matek a jejich dětí, a dětí vyžadujících výchovně léčebný režim v důsledku jejich neurologického poškození a psychického onemocnění, podrobnosti organizačního zabezpečení umísťování a pobytu dětí, které nejsou občany České republiky a splňují podmínky stanovené zvláštním zákonem, územní obvody diagnostických ústavů a vzorový vnitřní řád zařízení.
Zrušuje se vyhláška č. 247/1996 Sb., o výši kapesného a věcné pomoci poskytované dětem a mládeži s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení (3.10.2003).