105/2006 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 262/2004 Sb., o pravidlech pro výpočet kapitálové přiměřenosti obchodníka s cennými papíry, který není bankou, na individuálním základě, ve znění vyhlášky č. 383/2004 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 105/2006 Sb.
Částka 36
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška Komise pro cenné papíry
Přijat dne 27. 3. 2006
Rozeslán dne 31. 3. 2006
Platnost od 31. 3. 2006
Účinnost od 31. 3. 2006
Platnost do 30. 6. 2007
Novelizuje předpis 262/2004 Sb.
Zrušen předpisem 123/2007 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 262/2004 Sb., o pravidlech pro výpočet kapitálové přiměřenosti obchodníka s cennými papíry, který není bankou, na individuálním základě.
Změny v ustanoveních:

 • §1 "Předmět úpravy" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1 a 2 - nové znění,
 • §2 (změny),
 • za §2 se vkládá označení nové části druhé, které včetně nadpisu zní:
  "ČÁST DRUHÁ
  KAPITÁLOVÁ PŘIMĚŘENOST NA INDIVIDUÁLNÍM ZÁKLADĚ"; označení dosavadní části druhé až jedenácté se včetně nadpisů zrušuje,
 • za novou část druhou se vkládá označení nové hlavy I,
  "HLAVA I
  ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ",
 • §3 (změny),
 • za §6 se vkládá označení nové hlavy II,
  "HLAVA II
  VYMEZENÍ KAPITÁLU",
 • §7 (změny),
  za §7 se vkládá označení nové hlavy III,
  "HLAVA III
  KAPITÁLOVÝ POŽADAVEK K ÚVĚROVÉMU RIZIKU INVESTIČNÍHO PORTFOLIA",
 • za §10 se vkládá označení nové hlavy IV,
  "HLAVA IV
  KAPITÁLOVÝ POŽADAVEK K ÚVĚROVÉMU RIZIKU OBCHODNÍHO PORTFOLIA",
 • §12 (změny),
  za §12 se vkládá označení nové hlavy V,
  "HLAVA V
  KAPITÁLOVÝ POŽADAVEK K ÚVĚROVÉMU RIZIKU ANGAŽOVANOSTI OBCHODNÍHO PORTFOLIA A LIMITY ANGAŽOVANOSTI INVESTIČNÍHO PORTFOLIA",
 • za §17 se vkládá označení nové hlavy VI,
  "HLAVA VI
  KAPITÁLOVÝ POŽADAVEK K ÚROKOVÉMU RIZIKU",
 • za novou hlavu VI se vkládá označení nového dílu 1,
  "Díl 1
  Úrokové nástroje, jejich kompenzace a úrokové pozice"; označení dosavadní hlavy I se včetně nadpisu zrušuje,
 • za §20 se označení dosavadní hlavy II včetně nadpisu nahrazuje slovy:
  "Díl 2
  Kapitálový požadavek ke specifickému úrokovému riziku",
 • §21 (změny),
 • za §21 se označení dosavadní hlavy III včetně nadpisu nahrazuje slovy:
  "Díl 3
  Kapitálový požadavek k obecnému úrokovému riziku",
 • za §26 se vkládá označení nové hlavy VII,
  "HLAVA VII
  KAPITÁLOVÝ POŽADAVEK K AKCIOVÉMU RIZIKU",
 • za §32 se vkládá označení nové hlavy VIII,
  "HLAVA VIII
  KAPITÁLOVÝ POŽADAVEK K MĚNOVÉMU RIZIKU",
 • za §36 se vkládá označení nové hlavy IX,
  "HLAVA IX
  KAPITÁLOVÝ POŽADAVEK KE KOMODITNÍMU RIZIKU",
 • za novou hlavu IX se vkládá označení nového dílu 1, které včetně nadpisu zní:
  "Díl 1
  Komoditní nástroje a jejich pozice"; označení dosavadní hlavy I se včetně nadpisu zrušuje,
 • za §39 se dosavadní označení hlavy II včetně nadpisu nahrazuje slovy:
  "Díl 2
  Kapitálový požadavek ke komoditnímu riziku",
 • za §45 se vkládá označení nové hlavy X, které včetně nadpisu zní:
  "HLAVA X
  KAPITÁLOVÝ POŽADAVEK K OPCÍM",
 • za novou hlavu X se vkládá označení nového dílu 1, které včetně nadpisu zní:
  "Díl 1
  Kompenzace a pozice opcí"; označení dosavadní hlavy I se včetně nadpisu zrušuje,
 • za §48 se označení dosavadní hlavy II včetně nadpisu nahrazuje slovy:
  "Díl 2
  Kapitálový požadavek k opcím",
 • za §52 se vkládá označení nové hlavy XI, které včetně nadpisu zní:
  "HLAVA XI
  KAPITÁLOVÁ PŘIMĚŘENOST",
 • za část druhou se vkládají nové části třetí až pátá (§53a až §53l) včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 7, 8, 9, 10 a 11,
 • označení dosavadní části dvanácté se včetně nadpisu nahrazuje těmito slovy:
  "ČÁST ŠESTÁ
  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ",
 • dosavadní příloha se označuje jako příloha č. 1 a doplňuje se příloha č. 2.

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. II, bod 1. až 3. novely.

Účinnost změn 31.3.2006.