306/2012 Sb. - Vyhláška o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a vybraných zařízení sociálních služeb
ikona P
Číslo předpisu 306/2012 Sb.
Částka 109
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 12. 9. 2012
Rozeslán dne 24. 9. 2012
Platnost od 24. 9. 2012
Účinnost od 1. 10. 2012
Ruší předpis 195/2005 Sb.
Provádí předpis 258/2000 Sb.
Novelizován předpisem 244/2017 Sb., 334/2023 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví stanoví podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče.
§11 - Zrušovací ustanovení
Vyhláška č. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, se zrušuje.
§12 - Přechodné ustanovení
Podle přílohy č. 4 části III bodu 2 písm. a) se postupuje do doby vybavení pracoviště v oboru péče gastroenterologie podle přílohy č. 2 části II písm. B bodu 1.10. písm. i) vyhlášky č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, ve lhůtách stanovených v §2 odst. 1 vyhlášky č. 92/2012 Sb.

Účinnost 1.10.2012.