495/2005 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění nálezu ÚS vyhlášeného pod č. 4/2003 Sb. a zákona č. 562/2004 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 495/2005 Sb.
Částka 173
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 22. 11. 2005
Rozeslán dne 23. 12. 2005
Platnost od 23. 12. 2005
Účinnost od 23. 12. 2005
Novelizuje předpis 563/1991 Sb., 3/2002 Sb., 198/2002 Sb., 435/2004 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů.
Změny v ustanoveních:

 • §1, §3 až §5, §8, §10 až §15 (změny),)
 • vkládá se nový §15a "Společná ustanovení o evidovaných právnických osobách" včetně poznámek pod čarou č. 14a a 14b,
 • §16 (změny),
 • vkládá se nový §16a "Evidence právnických osob založených registrovanou církví a náboženskou společností podle §15a odst. 1 písm. b)",
 • §17 až §19 (změny),
 • §20 "Rejstřík evidovaných právnických osob" včetně nadpisu - nové znění,
 • §22 až §25 (změny),
 • §26 "Zrušení evidence evidované právnické osoby a její zánik" včetně nadpisu - nové znění,
 • §27, §29 (změny).

Důležitá jsou i Přechodná ustanovení, uvedená v Čl. II novely.
Čl. III - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), jak vyplývá ze zákonů a z nálezu Ústavního soudu jej měnících.
Změny dalších zákonů:

 • Změna v §6 odst. 2 zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), kde se slovo "církevní" zrušuje a za slova "náboženské společnosti" se vkládají slova "evidovanou podle zákona upravujícího postavení církví a náboženských společností4)".
 • Změna v §81 odst. 2 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, kde se slovo "církevní" zrušuje a za slova "právnickou osobou" se vkládají slova "evidovanou podle zákona upravujícího postavení církví a náboženských společností48)".
 • Změna v §9 odst. 3 písm. a) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, kde se slova "církevní právnickou osobou" nahrazují slovy "právnickou osobou evidovanou podle zákona upravujícího postavení církví a náboženských společností9)".

Účinnost změn 23.12.2005.