459/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 459/2011 Sb.
Částka 159
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 6. 12. 2011
Rozeslán dne 30. 12. 2011
Platnost od 30. 12. 2011
Účinnost od 1. 1. 2012
Novelizuje předpis 141/1961 Sb., 283/1993 Sb., 218/2003 Sb., 273/2008 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a změna některých dalších zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2, §17, §30, §36 (změny),
  • vkládá se nový §36b,
  • §39 (změny),
  • vkládá se nový §52a,
  • §53, §55a, §55b, §56, §64, §68 až §70 (změny),
  • §71 "Přezkoumávání trvání důvodů vazby", §71a "Žádost o propuštění z vazby" a §72 "Rozhodování o dalším trvání vazby" včetně nadpisů - nové znění,
  • vkládají se nové §72a "Nejvyšší přípustná doba trvání vazby" a §72b včetně nadpisu,
  • §73b "Orgány rozhodující o vazbě" včetně nadpisu - nové znění,
  • vkládají se nové §73c "Zvláštní náležitosti rozhodnutí o vazbě" až §73g "Průběh vazebního zasedání" včetně nadpisů,
  • §74 "Stížnost proti rozhodnutí o vazbě" včetně nadpisu - nové znění,
  • §74a, §75, §79a, §79d (změny),
  • §83a "Příkaz k prohlídce jiných prostor a pozemků" včetně nadpisu - nové znění,
  • §83c, §85b, §88, §93, §95, §102, §103 (změny),
  • v části první hlavě páté se vkládá nový oddíl pátý "Provádění výslechu prostřednictvím videokonferenčního zařízení" (§111a) včetně nadpisu,
  • Dosavadní oddíly pátý a šestý se označují jako oddíly šestý a sedmý,
  • §129, §134, §136, §146a (změny),
  • §152a - nové znění,
  • §158, §158e, §175, §179a až §179c, §179g, §179h, §183a, §187, §202, §211, §234, §235, §240, §242, §255, §265b, §265l, §265r, §266, §267, §275, §306a, §314b, §314d, §314f, §343 (změny),
  • v části třetí hlavě dvacáté první se vkládá nový oddíl šestý "Promlčení výkonu trestu" (§350k) včetně nadpisu,
  • dosavadní oddíly šestý a sedmý se označují jako oddíly sedmý a osmý,
  • §351, §353, §354, §361, §380, §383, §384, §387, §389, §390, §396, §400b, §404, §406, §407, §411 (změny),
  • v §411 odst. 11, §415 odst. 1 a 3, §419 odst. 2 a v §421 odst. 3 větě druhé se číslo "11" nahrazuje číslem "10",
  • v §411 odst. 12 a v §413 odst. 4 větě druhé se číslo "12" nahrazuje číslem "11",
  • vkládá nový §413a "Odložení předání" včetně nadpisu,
  • §414, §416 (změny),
  • vkládá se nový §426a,
  • §427 (změny),
  • vkládá se nový §427a "Doručení písemnosti v cizině" včetně nadpisu,
  • §433, §438 (změny),
  • §441 "Zajištění věci, jiné majetkové hodnoty a majetku" včetně nadpisu - nové znění,
  • §444, §445, §449, §455, §460o (změny),
  • §460p - nové znění,
  • v §460q, §460r odst. 3, §460s odst. 1, §460t odst. 4, §460u odst. 5 a v §460v odst. 1 se slova "Krajský soud" nahrazují slovem "Samosoudce",
  • §460r (další změny),
  • v §460r odst. 4, §460s odst. 2 a 3, §460t odst. 1 až 6, §460u odst. 1, 2, 4 a 5 a v §460v odst. 2 se slova "krajský soud" nahrazují slovem "samosoudce",
  • §460t (další změny),
  • §460u, §460w, §460y (změny).

Čl. II - Přechodná ustanovení

 1. Věcná příslušnost pro řízení o trestném činu zabití nebo trestném činu vraždy novorozeného dítěte matkou zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se posuzuje podle zákona č. 141/1961 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 2. Lhůty, v nichž je třeba rozhodnout o dalším trvání vazby nebo v nichž lze podat žádost o propuštění z vazby, byla-li předchozí žádost zamítnuta, které začaly plynout přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se započítávají do délky lhůt, v nichž je třeba rozhodnout o dalším trvání vazby nebo v nichž lze podat žádost o propuštění z vazby podle zákona č. 141/1961 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; tím není dotčeno ustanovení o nejvyšší přípustné době trvání vazby.
 3. Řízení o uznání rozhodnutí jiného členského státu Evropské unie o peněžitých sankcích a plněních zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 141/1961 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 • Změna v §42 a §44 zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §28 a §54 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §12i a §13b zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost změn 1.1.2012.