219/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 191/99 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 64/86 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/92 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 219/2011 Sb.
Částka 78
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 21. 6. 2011
Rozeslán dne 22. 7. 2011
Platnost od 22. 7. 2011
Účinnost od 1. 8. 2011
Novelizuje předpis 64/1986 Sb., 634/1992 Sb., 191/1999 Sb.
Novelizován předpisem 355/2014 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 2. č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a
 3. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Změny:

 • Změna zákona č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 1 - nové znění ("euronovela" předmětu úpravy),
  • §1 (další změny),
  • §2 "Vymezení pojmů" a §3 "Zákazy" včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 44 - nové znění,
  • Nadpis části druhé (nad §4) zní: "OPATŘENÍ CELNÍHO ÚŘADU PŘI PROVÁDĚNÍ CELNÍHO DOHLEDU",
  • §4 "Podání a projednání žádosti o přijetí opatření celního úřadu a náhrada nákladů" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 2, 4, 45 a 46 - nové znění,
  • Označení části třetí (nad §9) a části čtvrté (nad §11) se včetně nadpisů zrušuje,
  • Dosavadní části pátá (od §15) až desátá (§41) se označují jako části třetí až osmá,
  • Pod označení §9 se vkládá nadpis, který zní: "Zadržení zboží podezřelého z porušení práv k duševnímu vlastnictví",
  • §9 (další rozsáhlé změny),
  • §11, §13 (změny),
  • §14 "Zničení zboží zjednodušeným postupem" a §14a "Další způsoby nakládání se zbožím" včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 16 a 17 - nové znění,
  • Poznámky pod čarou č. 19 až 21 se zrušují,
  • vkládá se nový §14b "Bezúplatný převod a úprava padělků k humanitárním účelům" včetně nadpisu,
  • v §15 písm. a) a v §23 písm. a) se slova "nebo režimu vývozu" nahrazují slovy ", režimu vývozu nebo režimu s podmíněným osvobozením od cla v rozporu s §3 písm. a)",
  • v §15 a §23 se na konci textu písmene b) doplňují slova "v rozporu s §3 písm. b)",
  • §15 (další změny),
  • v §16 odst. 3 a v §24 odst. 3 se slova "Evropských společenství" nahrazují slovy "Evropské unie",
  • §23 (další změny),
  • §28b, §28c (změny),
  • za část třetí se vkládá nová část čtvrtá "PROVÁDĚNÍ DOZORU V RÁMCI OCHRANY SPOTŘEBITELE" (§29 až §30a) včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 48 až 52,
  • Dosavadní části čtvrtá až osmá se označují jako části pátá až devátá,
  • §31 až §31b (změny),
  • vkládá se nový §31c "Pořádková pokuta" včetně nadpisu,
  • §32 a §33 se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 41 až 43 zrušují,
  • Část šestá [Pozn.: před touto novelou původně sedmá, posléze pátá, nakonec šestá (§38)] se zrušuje.

Poznámka k poslednímu bodu:
Pokud bude zákonodárce i v jiných novelách vícekrát přečíslovávat jednotlivé části, hlavy, oddíly, díly a paragrafy, bude si čtenář těchto legislativních skvostů brzy připadat jako "fool on the hill".

 • Změna v §7b odst. 9 zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §7b zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost změn 1.8.2011.