283/2009 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 283/2009 Sb.
Částka 88
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 21. 8. 2009
Rozeslán dne 31. 8. 2009
Platnost od 31. 8. 2009
Účinnost od 15. 9. 2009
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bodů 11 a 32 nabývají účinnosti dne 1.1.2011.
Platnost do 31. 12. 2014
Novelizuje předpis 341/2002 Sb.
Zrušen předpisem 341/2014 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
Změny v ustanoveních:

 • §2, §3, §7, §8, §10, §11, §12, §15 (změny),
 • bod 11. - změna s účinností od 1.1.2011
  • v §15 odstavec 11 - nové znění,
 • §16, §18, §21 až §24 (změny),
 • §27 "Technické požadavky na konstrukci typu vozidel kategorií T, OT" a §28 "Technické požadavky na konstrukci zvláštních vozidel kategorií" včetně nadpisů - nové znění,
 • §32 (rozsáhlé změny),
 • bod 32. - změna s účinností od 1.1.2011
  • v §32 se doplňuje odstavec 11 včetně poznámky pod čarou č. 7b,
 • §37 (změny),
 • v příloze č. 1 a č. 2 (změny),
 • Příloha č. 3 - nové znění,
 • v příloze č. 4 a č. 5 (změny),
 • Příloha č. 8 - nové znění,
 • v příloze č. 13 (změny),
 • Příloha č. 14 - nové znění,
 • v příloze č. 18 (změny).

Čl. II - Přechodné ustanovení
Do 31. prosince 2010 mohou být vozidla vybavena lékárničkou podle vyhlášky č. 341/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

Účinnost změn dnem 15.9.2009, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 11 a 32, která nabývají účinnosti dnem 1.1. 2011.
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.