200/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 200/2017 Sb.
Částka 72
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 8. 6. 2017
Rozeslán dne 12. 7. 2017
Platnost od 12. 7. 2017
Účinnost od 1. 10. 2017
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti 1.1.2018, s výjimkou čl. I bodů 1, 3 až 10, 35, 37 až 39, 43 až 45 a ustanovení části čtvrté a šesté nabývají účinnosti 1.10.2017.
Novelizuje předpis 586/1992 Sb., 117/1995 Sb., 48/1997 Sb., 111/1998 Sb., 359/1999 Sb., 108/2006 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a změna dalších souvisejících zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • bod 1. - změny s účinností od 1.10.2017
   • v §5 odst. 1 písm. a) v bodě 2 se číslo "7" nahrazuje číslem "5",
  • body 3. až 10. - změny s účinností od 1.10.2017
   • změnové body 3. až 9. se týkají §5 odst. 2 až odst. 10 (změny),
   • bod 10. - §6 - nové znění,
  • §7 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 7 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou,
  • Poznámka pod čarou č. 7a - nové znění,
  • §12 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 10 - nové znění,
  • §17 (změny),
  • §18 „Výše přídavku na dítě“ včetně nadpisu - nové znění,
  • §25, §30, §30a, §30b (změny),
  • vkládá se nový §30c,
  • §31, §50 (změny),
  • bod 35. - změny s účinností od 1.10.2017
   • v §51 odstavec 1 - nové znění,
  • §51 (další změny),
  • Body 37. až 39. - změny s účinností od 1.10.2017
   • bod 37. - v §51 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4,
   • bod 38. - v §54a se odstavec 2 zrušuje,
   • bod 39. - v §64 odst. 7 se za slovo "příjem" vkládají slova "za třetí kalendářní čtvrtletí roku",
  • §67 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 72 - nové znění,
  • §68 (změny),
  • Body 43. až 45. - změny s účinností od 1.10.2017
   • bod 43. - v §68 odstavec 2 - nové znění,
   • bod 44. - v §68 se odstavec 3 zrušuje,
   • bod 45. - v §68 odst. 3 se slova "a v odstavci 3 písm. b)" zrušují,
  • §69, §70 (změny).

Čl. II - Přechodná ustanovení

 • Změna v §35c odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, kde se částka "13 404 Kč" nahrazuje částkou "15 204 Kč".

Čl. IV - Přechodné ustanovení

 • Změna v §7 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

ČÁST ČTVRTÁ - změny s účinností od 1.10.2017

 • Změna v §91 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §47f a §47j zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

ČÁST ŠESTÁ - změny s účinností od 1.10.2017

 • Změna v §21 odst. 2 písm. e) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost změn dnem 1.1.2018, s výjimkou čl. I bodů 1, 3 až 10, 35, 37 až 39, 43 až 45 a části čtvrté a šesté, které nabývají účinnosti dnem 1.10.2017.
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.