61/2008 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazuje vyhláška ministra zahraničních věcí č. 144/1982 Sb., o Celní úmluvě o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR)
ikona P
Číslo předpisu 61/2008 Sb. m. s.
Částka 25
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ministerstva
Přijat dne 14. 11. 1975
Rozeslán dne 10. 9. 2008
Platnost od 1. 1. 1993
Účinnost od 25. 9. 2008
Opraven předpisem 17/2019 Sb. m. s.
Ruší předpis 144/1982 Sb.
Novelizován předpisem 92/2011 Sb. m. s., 93/2011 Sb. m. s., 37/2012 Sb. m. s., 93/2012 Sb. m. s., 6/2014 Sb. m. s., 11/2016 Sb. m. s., 1/2017 Sb. m. s., 28/2018 Sb. m. s., 10/2019 Sb. m. s.
Anotace

Nové znění Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR), která byla původně vyhlášena pod č. 144/1982 Sb.
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 14. listopadu 1975 byla v Ženevě sjednána Celní úmluva o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR).
S Úmluvou vyslovilo souhlas Federální shromáždění Československé socialistické republiky.
Listina o přístupu Československé socialistické republiky k Úmluvě, podepsaná prezidentem republiky dne 26. ledna 1981, byla uložena u generálního tajemníka Organizace spojených národů, depozitáře Úmluvy, dne 25. února 1981.
Úmluva vstoupila v platnost dne 20. března 1978. Pro Československou socialistickou republiku vstoupila v platnost v souladu s ustanovením článku 53 odst. 2 dne 25. srpna 1981.

Dne 2. června 1993 dopisem ministra zahraničních věcí Česká republika oznámila generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, že v souladu s platnými zásadami mezinárodního práva se jako nástupnický stát České a Slovenské Federativní Republiky považuje s účinností od 1. ledna 1993 za vázanou Celní úmluvou o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR).
Od sjednání Úmluvy do 7. října 2005 byly na základě rozhodnutí Správního výboru provedeny změny Úmluvy a jejích příloh, které jsou platné pro všechny smluvní strany Úmluvy.