524/2004 Sb. - Vyhláška o akreditaci zařízení k provádění rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání
ikona P
Číslo předpisu 524/2004 Sb.
Částka 180
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 4. 10. 2004
Rozeslán dne 13. 10. 2004
Platnost od 13. 10. 2004
Účinnost od 13. 10. 2004
Platnost do 20. 8. 2009
Provádí předpis 435/2004 Sb.
Zrušen předpisem 176/2009 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
Vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí se stanoví podmínky akreditace zařízení k provádění rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání.

Akreditací zařízení se rozumí pověření zařízení Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy k provádění rekvalifikace pro vymezenou pracovní činnost podle vzdělávacího programu a k vydávání osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností.

Podmínkou pro získání akreditace je:

 1. podání žádosti o akreditaci se správnými a úplnými údaji podle odstavce 3 právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou, které mají v předmětu podnikání nebo v předmětu činnosti poskytování vzdělávacích služeb,
 2. doložení odpovídajícího personálního, prostorového, materiálního a technického zabezpečení vzdělávacího programu,
 3. doložení vhodností vzdělávacího programu z hlediska stanovení výsledků vzdělávání, vymezení obsahu a rozsahu vzdělávání, volby forem a metod výuky a způsobů ověřování výsledků vzdělávání v rekvalifikaci.

Žádost o akreditaci obsahuje:

 1. identifikační údaje podle §5 zákona,
 2. průkaz živnostenského oprávnění, budou-li vzdělávací služby poskytovány jako živnost, nebo jiný doklad, z něhož vyplývá, že předmětem činnosti zařízení je poskytování vzdělávacích služeb,
 3. uvedení pracovní činnosti, na kterou bude rekvalifikace zabezpečována,
 4. jméno, popř. jména, příjmení a datum narození fyzické osoby, která bude odpovídat za odbornou úroveň rekvalifikace, a doložení její kvalifikace a odborné praxe,
 5. název vzdělávacího programu,
 6. profil absolventa, ve kterém budou srozumitelně, konkrétně a jednoznačně uvedeny ověřitelné výsledky vzdělávání, popř. pracovní činnosti, pro něž je rekvalifikace určena,
 7. podmínky (vstupní předpoklady) pro přijetí účastníka do vzdělávacího programu,
 8. organizační formy a metody výuky, včetně rámcového rozvrhu hodin výukového dne, jedná-li se o prezenční výuku,
 9. uvedení způsobu a forem ověření získaných znalostí a dovedností,
 10. učební plán, jehož obsahem je seznam vzdělávacích předmětů s určenou hodinovou dotací, s celkovým součtem hodin výuky rozčleněným na počet hodin teoretické přípravy, počet hodin praktické přípravy a počet hodin zkoušek,
 11. učební osnovy, které zahrnují obsah učebního plánu rozpracovaný v podrobnostech tak, aby bylo zřejmé, co je obsahem výuky u jednotlivých hesel učebního plánu, a dále konkretizované výsledky vzdělávání v jednotlivých oblastech, popřípadě blocích nebo modulech, pokud je do nich vzdělávací program členěn,
 12. seznam literatury používané v programu a doporučené literatury, u distanční formy výuky vzorový studijní materiál,
 13. vzor osvědčení o rekvalifikaci, které bude vydáváno po úspěšném ukončení vzdělávacího programu, s uvedením názvu vzdělávacího programu, pracovní činnosti, na kterou byla rekvalifikace prováděna, a hodinové dotace výuky podle jednotlivých předmětů,
 14. údaje o odbornosti, kvalifikaci, odborné a pedagogické praxi lektorů pro výuku jednotlivých předmětů,
 15. informaci o prostorovém, materiálním a technickém zabezpečení vzdělávacího programu,
 16. doklad o zaplacení správního poplatku.

Akreditace se uděluje na dobu 3 let.

Účinnost 13.10.2004.