345/2007 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 345/2007 Sb.
Částka 108
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 5. 12. 2007
Rozeslán dne 21. 12. 2007
Platnost od 21. 12. 2007
Účinnost od 1. 1. 2008
Novelizuje předpis 141/1961 Sb., 269/1994 Sb., 218/2003 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a změna některých dalších zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §36, §151 (změny),
  • §350b včetně poznámky pod čarou č. 4 - nové znění,
  • §350g, §350h, §387, §393 (změny),
  • v části čtvrté hlavě dvacáté páté se doplňuje nový oddíl devátý "Zvláštní postup při uznání a výkonu rozhodnutí o peněžitých sankcích a jiných peněžitých plněních s členskými státy Evropské unie" (§460o až §460y) včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 6 až 8.
 • Změna v §4 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů.
 • Změna zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §26 (změny),
  • vkládá se nový §75a "Výkon trestního opatření vyhoštění" včetně nadpisu.

Účinnost změn 1.1.2008.