476/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 476/2008 Sb.
Částka 153
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 18. 12. 2008
Rozeslán dne 31. 12. 2008
Platnost od 31. 12. 2008
Účinnost od 1. 1. 2009
Platnost do 31. 12. 2013
Novelizuje předpis 357/1992 Sb.
Zrušen předpisem 340/2013 Sb., 344/2013 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.
Změny v ustanoveních:

  • §8 až §10, §19 až §21, §25 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 12 se zrušuje.

Čl. II - Přechodná ustanovení

  1. Nastala-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona skutečnost, která byla podle dosavadních právních předpisů předmětem daně dědické, daně darovací nebo daně z převodu nemovitostí, postupuje se podle dosavadních právních předpisů.
  2. Právnická osoba nebo fyzická osoba, která v roce 2009 nabude majetek osvobozený od daně dědické a daně darovací podle §20 odst. 4 nebo 10, podá daňové přiznání podle §21 odst. 1 písm. d) ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Účinnost změn 1.1.2009.