218/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 218/2011 Sb.
Částka 78
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 21. 6. 2011
Rozeslán dne 22. 7. 2011
Platnost od 22. 7. 2011
Účinnost od 1. 9. 2011
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bodu 15 nabývá účinnosti dne 1.1.2012. Ustanovení čl. I bodu 16 pozbývá platnosti dne 31.12.2011.
Novelizuje předpis 99/1963 Sb., 549/1991 Sb., 309/2002 Sb.
Ruší předpis 117/1998 Sb., 5/1999 Sb., 197/2008 Sb., 43/2011 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a změna dalších souvisejících zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §4, §6, §6a, §7, §10 (změny),
  • vkládá se nový §10a,
  • bod 15. - změny s účinností od 1.1.2012
   • v §11 odstavec 1 - nové znění (pozn.: osvobození od poplatku),
  • bod 16. - účinnost do 31.12.2011
   • v §11 odstavec 1 - nové znění (pozn.: osvobození od poplatku),
  • §11 (další změny),
  • Příloha k zákonu - nové znění.

Čl. II - Přechodná ustanovení

 1. Za řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se vybírají poplatky podle dosavadních právních předpisů, i když se stanou splatnými po dni nabytí účinnosti tohoto zákona. Poplatky za odvolání, dovolání nebo kasační stížnost podávané po dni nabytí účinnosti tohoto zákona se vybírají podle zákona č. 549/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 2. Za návrh na provedení úkonu, podaný přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se vybírají poplatky podle dosavadních právních předpisů, i když se stanou splatnými po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.
 • Změna v zákoně č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů., kde se část třicátá osmá (Změna zákona o soudních poplatcích Čl. XXXVIII) zrušuje.
 • Změna zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §30 (změny),
  • §127 - nové znění,
  • vkládá se nový §127a,
  • §138, §148, §151, §174a, §374a (změny).

Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:

 1. Vyhláška č. 117/1998 Sb., o osvobození od soudních poplatků.
 2. Vyhláška č. 5/1999 Sb., o osvobození některých druhů poplatných úkonů od soudních poplatků v důsledku přírodních živelních pohrom.
 3. Vyhláška č. 197/2008 Sb., kterou se vydává vzor formuláře návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu.
 4. Vyhláška č. 43/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 197/2008 Sb., kterou se vydává vzor formuláře návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu.

Účinnost změn:

 1. Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení (1.9.2011), s výjimkou ustanovení čl. I bodu 15, které nabývá účinnosti dnem 1.1.2012.
 2. Ustanovení čl. I bodu 16 pozbývá platnosti dnem 31.12. 2011.

Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.