431/2009 Sb. - Sdělení o zavedení Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF)
ikona P
Číslo předpisu 431/2009 Sb.
Částka 137
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení Českého statistického úřadu
Přijat dne 18. 11. 2009
Rozeslán dne 8. 12. 2009
Platnost od 8. 12. 2009
Účinnost od 1. 7. 2010
Platnost do 30. 4. 2013
Provádí předpis 89/1995 Sb.
Zrušen předpisem 97/2013 Sb., 377/2020 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě.
Český statistický úřad ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví zavádí s účinností od 1. července 2010 Mezinárodní klasifikaci funkčních schopností, disability a zdraví (dále jen "klasifikace MKF").
Klasifikace MKF (v anglickém originále International Classification of Functioning, Disability and Health ICF) je součástí souboru klasifikací Světové zdravotnické organizace a je určena pro měření zdravotního postižení na individuální i populační úrovni.
Klasifikace MKF je určena pro účely hodnocení stupně disability, posuzování zdravotní způsobilosti k práci (pokud je fyzická osoba disabilní), posuzování speciálních potřeb ve vzdělávání, předepisování a proplácení zdravotnických prostředků, pro účely zdravotních pojišťoven, pro zjišťování zdravotního stavu jako podkladu pro posouzení ve věcech dávek a služeb sociálního zabezpečení zaměstnanosti, pro posuzování dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu ve věcech sociálního zabezpečení a zaměstnanosti a pro statistické účely při hodnocení zdravotního stavu.
Klasifikaci MKF je povinen používat každý ošetřující lékař (zdravotnické zařízení), pokud u pacienta zjistí zdravotní stav (diagnózu) s určitým stupněm disability, která bude dlouhodobého nebo trvalého charakteru. Příslušné klasifikační kódy dle klasifikace MKF musí být uvedeny ve zdravotnické dokumentaci pacienta a zároveň musí být součástí propouštěcí zprávy ze zdravotnického zařízení u všech pacientů, kteří jsou disabilní. Další náležitosti a podrobnosti použití klasifikace MKF určují metodické pokyny pro jednotlivé agendy a práce, kde je tato klasifikace požadována.
Platné znění klasifikace MKF bude k dispozici v knižní podobě v nakladatelství Grada Publishing, a. s., U Průhonu 22, Praha 7 a v elektronické podobě na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví www.mzcr.cz a Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky www.uzis.cz

Účinnost 1.7.2010.