97/2013 Sb. - Sdělení o ukončení povinného používání Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF)
ikona P
Číslo předpisu 97/2013 Sb.
Částka 45
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení Českého statistického úřadu
Přijat dne 12. 4. 2013
Rozeslán dne 22. 4. 2013
Platnost od 22. 4. 2013
Účinnost od 1. 5. 2013
Ruší předpis 431/2009 Sb.
Provádí předpis 89/1995 Sb.
Anotace

Ukončení povinného používání Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF).
Český statistický úřad sděluje, že na základě žádosti Ministerstva zdravotnictví ukončuje dnem 30. dubna 2013 povinné používání Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF) (dále jen "klasifikace MKF") zavedené s účinností od 1. července 2010 sdělením Českého statistického úřadu č. 431/2009 Sb., o zavedení Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF) ze dne 18. listopadu 2009.
Klasifikace MKF (v anglickém originále International Classification of Function, Disability and Health - ICF) je součástí souboru klasifikací Světové zdravotnické organizace a je určena pro měření zdravotního postižení na individuální i populační úrovni. Od 1. května 2013 přestává klasifikace MKF plnit funkci statistické klasifikace ve smyslu §19 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě.
Znění klasifikace MKF platné k 30. dubnu 2013 bude i nadále uveřejněno na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví www.mzcr.cz a Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky www.uzis.cz