324/2009 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 396/2002 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu fyzickými osobami postiženými povodněmi v roce 2002, ve znění nařízení vlády č. 446/2002 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 324/2009 Sb.
Částka 100
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 31. 8. 2009
Rozeslán dne 21. 9. 2009
Platnost od 21. 9. 2009
Účinnost od 21. 9. 2009
Platnost do 31. 12. 2014
Novelizuje předpis 396/2002 Sb.
Zrušen předpisem 319/2014 Sb.
Anotace

Změna nařízení vlády č. 396/2002 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu fyzickými osobami postiženými povodněmi v roce 2002.
Změny:

  • v názvu nařízení vlády a v §1 odst. 1 se slova "v roce 2002" zrušují,
  • v §6 odst. 1 písm. f) se slovo "předpisem.8)" nahrazuje slovem "předpisem8),",
  • v §6 se doplňuje písmeno g),
  • v §9 odst. 1 se slova "od rozhodného dne do 31. prosince 2003" nahrazují slovy "do 3 let od rozhodného dne".

Čl. II - Přechodné ustanovení
Právní vztahy vzniklé podle nařízení vlády č. 396/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, jakož i práva a povinnosti z nich vyplývající, se řídí dosavadními právními předpisy.

Účinnost změn 21.9.2009.