2/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 2/2018 Sb.
Částka 2
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 20. 12. 2017
Rozeslán dne 9. 1. 2018
Platnost od 9. 1. 2018
Účinnost od 15. 1. 2018
Poznámka k účinnosti Vyhláška nabývá účinnosti 15.1.2018 s výjimkou čl. I bodu 16, který nabývá účinnosti 1.9.2018.
Novelizuje předpis 108/1997 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

Změny v ustanoveních:

  • §1, §13, §14, §15, §16, §16g, §16h, §20, §24 (změny),
  • bod 16. - účinnost od 1.9.2018
    • v §16 odst. 6 se na konci textu písmene b) doplňují slova ", pro přímé směrování tratí ve vzdušném prostoru třídy C podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího společná pravidla létání23) a pro prvky struktury koncepce pružného uspořádání vzdušného prostoru, kterými jsou dočasně vyhrazené prostory, dočasně rezervované prostory a kondicionální tratě, kromě těch prostorů, kterým přísluší priorita 1 nebo 5,"
  • §14a, §16l - nové znění,
  • §16i se zrušuje,
  • příloha č. 1, č. 3, č. 15 (změny),
  • příloha č. 2 a č. 16 - nové znění,
  • příloha č. 7 se zrušuje.