315/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 315/2006 Sb.
Částka 97
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 23. 5. 2006
Rozeslán dne 22. 6. 2006
Platnost od 22. 6. 2006
Účinnost od 1. 9. 2006
Novelizuje předpis 99/1963 Sb., 40/1964 Sb., 455/1991 Sb., 26/2000 Sb.
Novelizován předpisem 89/2012 Sb., 250/2023 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a změna některých dalších zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2 (změny),
  • vkládá se nový §2a,
  • §3, §5, §6, §10, §12, §14, §17, §18 až §20, §23, §24, §29 (změny),
  • §35 "Předání výtěžku dražby" včetně nadpisu - nové znění,
  • §36, §37, §39, §40, §43, §46 (změny),
  • vkládá se nový §46a včetně poznámky pod čarou č. 17b,
  • §47 až §49, §58, §63 (změny).

Čl. II - Přechodné ustanovení
Dražby, o jejichž provedení byla uzavřena smlouva přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo ohledně nichž byla před tímto dnem uveřejněna dražební vyhláška, jakož i vztahy s nimi související, se řídí dosavadními právními předpisy.
Čl. III - Zmocňovací ustanovení
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, jak vyplývá ze zákonů a nálezu Ústavního soudu jej měnících.

 • Změna v §166 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §52 (změny),
  • v příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI skupině 314 "Ostatní" (změny).

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. VI, body 1. až 4. novely.

 • Změna v §35 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, kde se na konci písmene l) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno m) včetně poznámky pod čarou č. 57b.

Účinnost změn 1.9.2006.