354/2006 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 315/2005 Sb., o Národním alokačním plánu ČR na roky 2005 až 2007
ikona P
Číslo předpisu 354/2006 Sb.
Částka 111
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 14. 6. 2006
Rozeslán dne 14. 7. 2006
Platnost od 14. 7. 2006
Účinnost od 14. 7. 2006
Platnost do 31. 12. 2023
Novelizuje předpis 315/2005 Sb.
Zrušen předpisem 276/2023 Sb.
Anotace

Změna nařízení vlády č. 315/2005 Sb., o Národním alokačním plánu České republiky na roky 2005 až 2007.
Změny:

  1. V §1 odst. 1 se za slovo "tomto" vkládá slovo "obchodovacím".
  2. V §1 odst. 2 se za slovo "vydá" vkládají slova "v každém kalendářním roce obchodovacího období" a na konci textu se doplňují slova "v každém kalendářním roce obchodovacího období".
  3. V příloze č. 1 v nadpisu se slova "pro období" nahrazují slovy "v každém kalendářním roce obchodovacího období".
  4. V příloze č. 1 v textu pod tabulkou v řádku Nová zařízení se číslo "500 000" nahrazuje číslem "348 020".
  5. V příloze č. 1 v textu pod tabulkou v řádku Celkem se číslo "97 600 000" nahrazuje číslem "97 448 020".
  6. V příloze č. 2 se na konci nadpisu doplňují slova "v každém kalendářním roce obchodovacího období 2005 - 2007".

Účinnost změn 14.7.2006.