255/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 255/2004 Sb.
Částka 83
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 13. 4. 2004
Rozeslán dne 30. 4. 2004
Platnost od 30. 4. 2004
Účinnost od 1. 5. 2004
Platnost do 31. 12. 2014
Novelizuje předpis 191/1999 Sb.
Zrušen předpisem 355/2014 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Změny v ustanoveních:

 • Nadpis části první zní:
  "ÚVODNÍ USTANOVENÍ".
 • §1 - nové znění,
 • §2 - nové znění,
 • §3 se zrušuje,
 • Slova "HLAVA II" se nahrazují slovy "ČÁST DRUHÁ".
 • Nadpis části druhé zní:
  "PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTI O ZÁSAH CELNÍHO ÚŘADU".
 • §4 "Podání žádosti o zásah celního úřadu a náhrada nákladů" - nové znění,
 • §5 až §8 se včetně nadpisů zrušují,
 • Slova "HLAVA III" se nahrazují slovy "ČÁST TŘETÍ".
 • Nadpis části třetí zní:
  "ODHALENÍ ZBOŽÍ, JEHOŽ VÝROBOU NEBO ÚPRAVOU BYLA PORUŠENA PRÁVA K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ, PŘI PROVÁDĚNÍ CELNÍHO DOHLEDU".
 • §9 (změny),
 • §10 se zrušuje,
 • Slova "HLAVA IV" se nahrazují slovy "ČÁST ČTVRTÁ".
 • Nadpis části čtvrté zní:
  "PODMÍNKY PRO ZÁSAH CELNÍHO ÚŘADU".
 • §11 - nové znění,
 • §12 se zrušuje,
 • §13 - nové znění,
 • §14 "Nakládání se zbožím, jehož výrobou nebo úpravou byla porušena práva k duševnímu vlastnictví" - nové znění,
 • vkládá se nový §14a,
 • Slova "HLAVA V" se nahrazují slovy "ČÁST PÁTÁ".
 • Pod nadpis části páté se vkládají slova "HLAVA I", jejíž nadpis zní:
  "PŘESTUPKY".
 • §15 - nové znění,
 • §16 "Přestupky" - nové znění,
 • §17 a §18 se zrušují,
 • §19, §20 (změny),
 • §21 a §22 se včetně poznámky pod čarou č. 24) zrušují,
 • §23 - nové znění,
 • §24 (změny),
 • §25 a §26 se zrušují,
 • §27 - nové znění,
 • §28 (změny).
 • V části páté se doplňuje HLAVA III "SPOLEČNÁ USTANOVENÍ" (§28a),
 • §29 a §29a se zrušují,
 • V části páté se hlava šestá (§30) zrušuje,
 • Slova "HLAVA VII" se nahrazují slovy "ČÁST ŠESTÁ".
 • V nadpisu části šesté se slova "a přechodná" zrušují.
 • §31 - nové znění,
 • vkládají se nové §31a až §31c,
 • §32 až §36 se zrušují.
 • Dosavadní část třetí až část šestá se označují jako část sedmá až část desátá.

Důležitá jsou i Přechodná ustanovení uvedená v čl. II novely.
Čl. III
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá ze zákonů jej měnících.
Účinnost změn dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.