231/2010 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 231/2010 Sb.
Částka 79
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 25. 6. 2010
Rozeslán dne 23. 7. 2010
Platnost od 23. 7. 2010
Účinnost od 1. 1. 2011
Platnost do 31. 12. 2013
Novelizuje předpis 248/1995 Sb.
Zrušen předpisem 89/2012 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů.
Změny v ustanoveních:

 • v §4 odst. 2 písm. a) a f) a v §5 odst. 3 písm. b) a c) se za slovo "jméno" vkládají slova ", popřípadě jména a příjmení",
 • §4, §5 (další změny),
 • §8, §9 (změny),
 • vkládá se nový §9a "Ředitel" včetně nadpisu,
 • §10 až §12 (změny),
 • §13 a §14 včetně poznámky pod čarou č. 6 - nové znění,
 • §15 "Dozorčí rada" včetně nadpisu - nové znění,
 • §16, §17 (změny),
 • §18 se včetně poznámky pod čarou č. 8 zrušuje,
 • §19, §20 (změny),
 • §21 včetně poznámek pod čarou č. 9a a 9b - nové znění.

Čl. II - Přechodná ustanovení

 1. Vznikla-li obecně prospěšná společnost přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, uvede
  1. zakladatel zakládací listinu do souladu se zákonem č. 248/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; není-li zakladatel, učiní tak správní rada,
  2. správní rada statut obecně prospěšné společnosti, byl-li vydán, do souladu se zákonem č. 248/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
   a to nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 2. Nemá-li obecně prospěšná společnost ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona ustanovenu funkci ředitele, správní rada této obecně prospěšné společnosti ustanoví ředitele podle zákona č. 248/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a to nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Do doby ustanovení ředitele vykonává pravomoci statutárního orgánu obecně prospěšné společnosti podle §9a zákona č. 248/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, správní rada.
 3. Ředitel obecně prospěšné společnosti, jmenovaný do funkce přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona stává statutárním orgánem obecně prospěšné společnosti podle §9a zákona č. 248/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 4. Pro vyhotovení a zveřejnění výroční zprávy obecně prospěšné společnosti za účetní období do dne nabytí účinnosti tohoto zákona se použije zákon č. 248/1995 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. III - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších zákonů.

Účinnost změn 1.1.2011.