477/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 477/2008 Sb.
Částka 153
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 18. 12. 2008
Rozeslán dne 31. 12. 2008
Platnost od 31. 12. 2008
Účinnost od 1. 4. 2009
Novelizuje předpis 128/2000 Sb., 129/2000 Sb., 131/2000 Sb., 250/2000 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a změna dalších souvisejících zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v §2 odst. 2 a v §5 odst. 1 se za slovo "celek" vkládají slova "a svazek obcí",
  • §3 (změny),
  • v §3 odst. 2 a v §5 odst. 2 úvodní části ustanovení se za slovo "celku" vkládají slova "nebo svazku obcí",
  • §4 (změny),
  • §5 (další změny),
  • §6 (změny),
  • v §7 odst. 1, §8 odst. 1, §9 odst. 1 a v §10 odst. 1 se na konci úvodních částí ustanovení doplňuje slovo "zejména",
  • §7 (další změny),
  • §11 (změny),
  • vkládá se nový §11a "Zveřejnění návrhu rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti" včetně nadpisu,
  • §12, §13 (změny),
  • §15 "Hospodaření podle rozpočtu a kontrola" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 10a - nové znění,
  • §17 (změny),
  • vkládá se nový §17a "Zveřejnění návrhu závěrečného účtu Regionální rady regionu soudržnosti" včetně nadpisu,
  • §20 (změny),
  • §22 "Porušení rozpočtové kázně" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 13 a 14 - nové znění,
  • vkládají se nové §22a "Správní delikty" a §22b "Společná ustanovení" včetně nadpisů,
  • §23, §25 až §28, §30 až §32 (změny),
  • §33a se včetně nadpisu zrušuje,
  • §34, §35 (změny),
  • §36 "Nakládání s cennými papíry příspěvkovými organizacemi" včetně nadpisu - nové znění,
  • §37 (změny),
  • vkládá se nový §37a "Zřizování a zakládání právnických osob" včetně nadpisu,
  • §39, §39a (změny),
  • vkládá se nový §39b "Předchozí souhlas" včetně nadpisu,

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. II, bodu 1. až 4. novely.
Čl. III - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, jak vyplývá z pozdějších zákonů.
Změna v §47 a §109 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

 • Změna zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §66, §94 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 25a - nové znění.
 • Změna zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §20, §81 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 21 - nové znění.

Účinnost změn 1.4.2009.